20 bouwen niet Schoolgebouwen. 3ïer *le*' ^gemeen valt over het onderhoud van de ge- -- te klagen. Alleen vragen aan veel scholen de Wis om nieuwe verf. hoofdzeer en aan de school aan de Nieuwe Schoolstraat over vele gevallen van huiduitslag. Dankbaar wordt voor enkele scholen melding gemaakt van het verstrekken van warme melk aan overblijvende leer lingen door de vereeniging tot het verschaffen van warm voedsel aan arme schoolkinderen. Uit tabel B. blijkt, dat het aantal restanten voor sommige scholen nog zeer groot is. Toch geven deze cijfers nog geen juist beeld van de groote behoefte, die er bestaat aan nieuwe bewaarscholen; immers vele ouders laten hun kinderen niet inschrijven, wetende dat ze toch niet vóór hun vijfde jaar geplaatst worden. De nieuw-gebouwde bewaarschool aan de ’s-Gravenzande- laan. die in 1908 geopend zal worden, zal in dit stadsge deelte nog bij lange na niet voorzien in de nu reeds gebleken behoefte aan plaatsruimte. Onze Commissie heeft dan ook aan B. en W. geadviseerd zoo spoedig mogelijk in het volk rijke zuidwestelijke deel der stad nog twee bewaarscholen te doen stichten en nog een te Scheveningen over de Hangbrug. Ook al zullen deze scholen gebouwd worden, dan zal er behoefte blijven bestaan aan uitbreiding van gelegenheid tot het genieten van bewaarschoolonderwijs. Opgemerkt wordt, dat nog altijd 48 leerlingen in elke klasse of afdeeling worden geplaatst, terwijl de Commissie meent, dat 40 nog een te groot getal zou zijn, om het onder wijs aan zijn doel te doen beantwoorden. Gang van het onderwijs. De verslagen der hoofden van bewaarscholen luiden, wat betreft den gang en de resultaten van het onderwijs, gunstig en ook de Commissie heeft lof voor hetgeen onder de ge geven omstandigheden bereikt wordt. De scholen aan het Vaillantplein en aan de Koningstraat ?-ijn helaas niet veel meer dan doorgangshuizen voor de meeste leerlingen. Door het groot getal restanten dier scholen - 570 en 350 bleef het grootste gedeelte der leerlingen slechts één jaar of nog korter op de school, waardoor van eene rationeele klasse-indeeling geen sprake kon zijn. Zeer gewenscht acht de Commissie het, dat op de gemeente- begrooting een hooger bedrag dan tot heden wordt uitge bakken voor de aanschaffing en het onderhoud van leer middelen. 2 hul

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 598