20 3 ver- De school aan de Voldersgracht eischt nog velerlei betering, zal ze aan billijke eischen beantwoorden. Bij de school aan de Duinstraat is groote behoefte aan een overdekte speelplaats. Aan de school aan de Badhuisstraat zullen in 1908 aan merkelijke verbeteringen worden aangebracht. Examens voor onderwijzeres en hoofdonderwijzeres. Aan het examen voor onderwijzeres namen deel 29 can- didaten, hiervan slaagden 17. Daaronder waren er 13 van den opleidingscursus, waarvan er 11 de akte verwierven. Aan het examen voor hoofdonderwijzeres namen deel 11 can- didaten, hiervan slaagden er 5. Daaronder waren er 7 van den opleidingscursus, waarvan er 4 een voldoend examen aflegden. Bij besluit van den Gemeenteraad werd den 30en December vastgesteld een „Verordening voor de Gemeenten Rotterdam en ’s-Gravenhage tot regeling van de examens ter verkrijging van akten van bekwaamheid als onderwijzeres en als hoofd onderwijzeres aan een bewaarschool”. Krachtens deze verordening zullen in het vervolg de examens voor onderwijzeres en hoofdonderwijzeres in beide gemeenten worden afgenomen door een Commissie, die den naam draagt van „Gemengde Commissie voor bewaarschool- akte-examens voor de gemeenten Rotterdam en ’s-Gravenhage”. In verband met deze verordening zijn door B. en W. voor stellen ingediend bij den Gemeenteraad tot reorganisatie van den opleidingscursus. Deze reorganisatie is dringend noodig. De Commissie acht het echter niet in het belang van het onderwijs, dat deze cursus in het vervolg onder direct toe zicht van B. en W. zal komen en er geenerlei ander toezicht op zal worden gehouden. Tot-nog-toe was ook het toezicht op dien cursus aan onze Commissie opgedragen, doch op voorstel van den Directeur zal onze Commissie van dat toe zicht worden ontheven, wanneer de voorstellen door B. en W. onveranderd worden aangenomen. Onze Commissie heeft geadviseerd den cursus in ieder geval nog onder ander toezicht dan dat van B. en W. te stellen, evenals dat het geval is met alle andere gemeentelijke instellingen van onderwijs te dezer stede. De Commissie van Toezicht op de gemeentelijke Bewaar scholen en op den gemeentelijken cursus M opla ding van onderwijzeressen aan de Bewaarscholen te ’s-Gravenhage, 3. W. de Jongh. A. W. Stortenbeker Jk- J. Velthuisen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 599