3 Wethouders. Leden van den Raad. B. Registers van Bevolking. Ambtenaren ter Gemeentesecretarie. In 14.0 15.2 13.5 14.0 13.4 In het belang eener richtige bijhouding der Bevol kingsregisters werden 7695.personen per post gewaar schuwd tot het doen van aangiften van verhuizing of van vestiging in de gemeente, terwijl in het afgeloopen jaar 41728 perceelen met 69152 gezinnen door de be- volkingsagenten wérden gecontroleerd. 1902 bijna 1903 1904 ruim 1905 bijna 1906 1907 14.3 per 1000. De verhouding der sterfte is iets gunstiger dan het vorige jaar. De staten betrekkelijk de geboorte, sterfte enz., zijn achter dit verslag opgenomen als bijlagen nos 1, 2, 46. Op 31 December fungeerden als onbezoldigd ambte naren van den Burgerlijken Stand, de heeren: G. de Wijs, J. Simons, II. de Wilde, Dr. J. Th. Mouton, W. J. M. DE Bas, A. J. C. Baron van Pallandt, Jbr. O. J. A. Repelaer van Driel. Op gemeld tijdstip fungeerden als bezoldigd ambtenaar van den Burgerlijken Stand de heeren: J. C. Meijs. B. J. Warnars, W. II. van der Heijden, L. J. van der Wulp, J. M. Bouscholte, M. W. C. Kokpel, L. F. van den Belt, Bij de vaststelling van het Bevolkingscijfer en de daaraan verbonden becijferingen strekte het bevolkings cijfer, aangewezen in de Nederlandsche Staatscourant van 25—26 Augustus 1907, No. 199, tot uitgangspunt. Si n n n n n n n n n n n n r> v

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 5