i I I I I f 4 35491 •3122 bewijzen van van 8020 2959 Waar dit noodig bleek, werd proces-verbaal opgemaakt tegen hen,‘die in verzuim bleven hunne verplichtingen tot het doen van aangifte voor dat register behoorlijk na te komen. De heffing van leges leverde eene opbrengst van f 1103.20, tegen een ontvangst van 1'982.30 in het vorig jaar. Het aantal genummerde perceelen is in 1907 ge klommen tot 43812 tegen 43071 in 1900 en alzoo toe genomen met 741. 809 perceelen werden bijgebouwd, terwijl 68 perceelen werden afgebroken of door verbou wing vervielen. r plaatsen van kinderen op scholen, en ten be hoeve van de uitvoering der leerplichtwet Voor het verkrijgen van bewijzen van Neder landerschap Voor het verkrijgen onvermogen Voor het verkrijgen van bewijzen van goed gedrag Voor het verkrijgen van geneeskundige hulp, onderstand, opname in het ziekenhuis, enz., door tusschenkomst van het Burgerlijk Armbestuur3705 Ten behoeve van het opmaken der kiezerslijsten 28781 Totaal 82078 Information. Aan verschillende afdeelingen der Gemeentesecretarie, Gemeentebedrijven, Gemeente-, Bedrijfs-, Vermogens-en Personeele belastingen, Post- en Telegraafkantoor, In stellingen van Weldadigheid,Particulieren enz. 137772 Ten behoeve der Justitie en Politie 31129 Totaal .168901 Ingeschreven werden als komende van elders 20025 personen. Afgeschreven werden als vertrokken naar elders 18513 personen. Een overzicht der woonplaatsveranderingen is als bijlage van dit verslag opgenomen onder no. 3. Af gegeven extracten uit het bevolkingsregister. Voor het F‘ I I'

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 6