20 6 VERSLAG over 1907 van den Gemeentelijken Cursus tot opleiding van onderwijzeressen aan de Bewaarscholen te ’s-Gravenhage. Op 1 December 1906 bedroeg het aantal leerlingen van den opleidingscursus 85; tusschentijds werden drie meisjes toe gelaten, die van buiten kwamen. In den loop van het jaar zijn om verschillende redenen 24 leerlingen vertrokken: 7 wegens ziekte 6 wegens verandering van werkkring; 2 wegens verhuizing buiten de gemeente2 zetten de studie niet verder voort; 2 vertrokken in het bezit der akte naar Indië; terwijl 5 onderwijzeressen in het bezit der Hoofdakte na langdurig bezoek der lessen op verzoek uit de 4e Klasse B werden ontslagen. Bevorderd werden naar de 2e klasse 9naar de 3e klasse 4 naar de 4e klasse A 11 en naar de 4e klasse B 4 leerlingen. Voor de toelatingsexamens, die in de eerste week van September gehouden werden, meldden zich aan: voor de 3e klasse: 4 candidaten, die allen konden worden toegelaten; voor de 2e klasse 6 candidaten, waarvan 3 slaagden en voor de le klasse 12 candidaten, van welke 6 on voorwaardelijk en 3 voorwaardelijk w’erden toegelaten. Het aantal leerlingen bedraagt derhalve op 1 December 1907: 13 in de le klasse; 15 in de 2e klasse19 in de 3e klasse23 in de 4e klasse A en 10 in de 4e klasse B (onderwijzeressen met hoofdakte); I totaal 80. I In de vacature, ontstaan door het overlijden in ’t laatst van 1906 van den heer A. S. Reule Nzn., werd voorzien door de I benoeming tot onderwijzer in de vakken van Lager Onder wijs van den Heer K. Baars, Hoofd der School aan de Zuster straat, met ingang van 1 April 1907. Mej. A. M. Huns, Hoofd der Bewaarschool aan de Hekkelaan, nam bereidwillig de taak ep zich de lessen te geven tijdens den duur der vacature. Mej. E. H. van Beusekom, onderwijzeres in het Teekenen, verzocht en verkreeg eervol ontslag om gezondheidsredenen >n hare plaats werd met ingang van 1 Januari 1907 tot teekenonderwyzeï benoemd: de heer F. Eterman, Hoofd der i school aan het Kortenbosch. Andere mutatiën hadden niet Plaats. I Gedrag, vlijt en vorderingen der leerlingen geven ruimschoots i eden tot tevredenheid; over het algemeen werden de lessen louw bijgewoond; de meisjes werken met lust en belang-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 602