1 I I 20 7 ’s-Gravenhage, 15 December 1907. Aan den Heer Wethouder van Onderwijs. De Directeur Chr. W. Valken. I L stelling, wat te meer lof verdient, als in aanmerking wordt genomen, dat zij allen in den regel eene vermoeiende dagtaak achter den rug hebben. Ondergeteekende zou het daarom billijk achten, als de Verordening voor de gemeente-bewaar- scholen in dien zin kon worden gewijzd, dat alle meisjes, die den Cursus volgen en aan de gemeentelijke bewaar scholen werkzaam zijn, in aanmerking kunnen komen voor eene toelage, evenals zulks by het Lager Onderwijs het geval is: thans krijgen aan elke school maar 4 kweekelingen eene toelage, zoodat de anderen soms langen tijd achtereen zonder financieelen steun moeten werkzaam zijn. De absenten onder het onderwijzend personeel waren van weinig beteekenis, zoodat de lessen geregeld konden gegeven worden. Het aantal lesuren bleef onveranderd. De resultaten van het onderwijs kunnen blijken uit de volgende opgaveVan de 4e klasse A deden 7 leerlingen het Examen voor de Hoofdakte, waarvan 4 slaagden; 13 leer lingen der 3e klasse onderwierpen zich aan het examen voor de Akte als Onderwijzeres; 11 hadden het voorrecht de akte te verkrijgen. In afwachting van de plannen tot reorganisatie van den Cursus, waarvoor de voorstellen reeds den Raad zijn aange boden en die eerlang in behandeling zullen komen, heeft ondergeteekende ditmaal geen voorstellen te doen in het belang van de Opleidingsklasse. J

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 603