20 20 KÉ Hoofd. 1—2 3 1. Hoeveel schooltijden waart Gij zelf in 1907 afwezig? Redenen Redenen NAMEN. NAME N. van verzuim. van verzuim. Waarnemend Hoofd 44 J. Oosterkamp. H. J. Renaud. D. J. de Klein Hoofd der School. Zoelen J. v. d. Dijk. tyd. ond.es 1 j J. J. W. v. Wijk J. Kan. rest ov. P. Gardenier ziekte H verlof Tijdelijk. Wijze van voorzienii en Opmerkingen. Aantal School tijden. W(jze van voorziening en Opmerkingen. Aantal School tijden. Hoofd der School. n en volontair n n I. Ammunitie- haven 10. J. Oosterkamp. 2 12 Cam. omstand. ziekte 2. Korte Lombard straat 4. F. C. J. de Ridder. ionenbosch 159. F. Eterman F. Eterman. ‘3 32 16 T. J. Burgerhout. 1 J. H. Crop. J. E. v. Zw i N. Schinkel haat of gracht, raar de school gevestigd is en lofd der School. 1 2 2 4 maand 3 1 27 4 3 37 4 12 1 4 l 8 16 1 6 3 20 4 1 8 10 4 D. J. Welter. Th. 8. Genet. mej.P.W.W. Wel ter. mej. Klinkenberg. 8 39 Straat of gracht, waar de school gevestigd is en Hoofd der School. Hartman. Ahn. de Haas, mevr. v. d. Stoel. Broekhui) zen. Cools. F. C. J. de Ridder. P. den Hejjer. Kleinbentink. P. v. d. Stoel. Bakker. wegens benoeming in wegens andere redenen iwelke?). 2. Welke onderwijzers(essen) 1. Hoeveel a. wegens ziekte. b. wegens benoeming in commissie(s) van wege C. 1.- -nr.romioeia.cl V51H WP(’P d. wegens andere - V V. IXV ..v. schooltijden duurde dit verzuim tot Mei 14 30 18 6 i 1 maand i 11 3 4 6 10 5 14 Mei tot I 25 October 14 Nov. tot j 28 Jan. c. I 2e kl. ex., verg. ex. bewaarschool- I houderes en acte ex.j v. bew. ond.es ziekte fam. omstand. examen ziekte verlofstudie i zitting stembureau I overl. bloedverw. ziekte zitting stembureau examen en fam. omstand. ziekte verlofziekte a. wegens ziekte. b. wegens benoeming in commissie(s) c. wegens benoeming in commissies 4. wegens andere redenen (welke?). schooltijden duurde dit, verzuim Tijdelijk. Door het Hoofd. D. E. Keuzenkamp j H. Hoeffhagel J. J. M. L. Mar- I chand Th. J. Maaren wege het Rjjk (welke wege de Gemeente (welke A. Mackay J. Huese 6 schoolt. H. d. S., personeel. Hoofd der School. Overig pers. H. d. S., over, pers., vol. en tijdel. ond. en hoe werd ta ïïe Ver^Tvoo^ent6 redenen’ hOeVee' j Bij afwezigheid van et derwyzer(es) wordt i waargenomen door 1 d. S. Indien geliiktj of meer leden van h( soneel verzuimen, i het H. d. S. één klai worden de overige deeld. Onder boi noemde schooltijden opgeuomen het ziek lof, verleend door d( v. O. verhuizen j bezoek aan sollici tanten, ziekte fam. omstand. ziekte fam. omstand. ziekte fam. omstand. ziekte fam. omstand. Israel, feestdagen lid stembureau ziekte fam. omstand. ziekte fam. omstand. ziekte fam. omstand. schooltijden waart GJj zelf in 1907 afwezig? het Rijk (welke?). commissie(s) van wege de Gemeente (welke?). n «welke?). hebben schooltijden verzuimd, om welke radenen, hoeve» en hoe werd in de vervanging voorzien van m commissiefs) van Welke onderwfjzers(essen)' hebben' schooltijden verzuimd, jiden duurde dit vortznim

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 605