20 20 1 18—20 15—17 I n 2. Redenen Redenen NAMEN. NAME N. van verzuim. van verzuim. familieomstand. Sedert 1 Jan. vertrokkl Waarnemend Hoofd. J. van Ande) 3 n J. Velthuisen J Plaatsverv. Hoofd d. School. c. 6 J. J. ten Have 17. F. Bolstraat 31. 60 I J. M. Bellinck n n 0. M. Schenk 46 n W van Eek F. Boelen n examen 16. Nieuwe Haven. J. van Andel. f, DUBHIiutv -- J. J. ten Have. M. A. Betrem M. .1. den Hertog J. Prince familieomstand. ziekte familieomstiind. WJjze van voorzieniij en Opmerkingen. nat of gracht, aar de school gevestigd is I en Ifi der School. Aantal School tijden. 5 3 6 2 examen ziekte J, H. Koert G. A. J. Koert J. A. J. Weber milit. inspectie ziekte familieomstand. ziekte bewaarscholen ziekte n n 2 49 9 23 Zusterstraat. K. Baars. Wijze van voorziening en Opmerkingen. 3 3 1 25 4 17 2 1 2 2 13 2 3 18 3 29 3 180 19 5 20 114 23 40 11 -■ 2 1 20 2 2 1 4 5 3 13 4 o 15 11 1 1 16 1 4 39 5 13 23 5 8 164 6 60 2 3 2 3 militie a. b. b. c. d. I M. Booth I J. H. Smith I G. H. W. Middel- burg-van Rooy I L- P. Trouw 8. de Jong I J. M. Adam F. W. Tol-Franck 15. Vlietstraat 10. W. Engels, Waan*. Hoofd. Straat of gracht, waar de school gevestigd is en Hoofd der School. commjid ex. 2e kl. huweljjk ziekte G. Middelburg j C. A. de Baan i J. K. C. van Rest I G. H. Wanink J. S. Dhont a. wegens ziekte. b. wegens benoeming in commissie(s) van c. wegens benoeming in commissie(s) van d. wegens andere redenen (welke?). 2. Welke onderwyzers(essen) hebben schooltijden t- schooltijden duurde dit verzuim en hoe werd in de vervanging voorzien Het Hoofd der School nam de klasse van den afwe zige waar. Enkele malen moest de eerste s/< uur door een der andere on derwijzers worden inge vallen. 1. Hoeveel schooltijden waart Gy zelf in 1907 afwezig? a. weerens ziekte. wege het Rijk (welke?) wege de Gemeente (welke?) verzuimd, om welke redenen, hoeveel J- F. Goudswaard H. Blokpoel J. Veenstra J. M. Contant G. Broekhuyzen i M. Scheygrond F. Misset imillliruntovauv.. ziekte en fam.omst. familieomstand. j ziekte ■Damstraat 1. •elthuisen. .lamgroen. Mudawaard. K. Th. König W. A. v. Tilburg I. v. Tongeren 4 I 8 '1320Maart i 1 Maart— 1 April. I 20 Aug.— i 1 Oct. 14 Mei- j 14 Juli. 3 I 26 Aug.— 28 Sept 9 Sept— 31 Dec. 9 4 17 a. b. ex. ond. lekl. en i ex. onderw. 2e kl. ziekte examen zielte examen familieomstand. mil. verpl. examen familieomstand. examen ziekte sollicitatie ziekte familieomstand. ziekte a. Comm.v. toezicht id bewaarscholen I Tydelyk onderwijzer. I Sch- en Wd- onds. Tjjdeiyk onderwijzeres. Kweekeüng met acte. Hoofd der School. j overlijden broeder j C°m“natie van klas®»>. Hoofd"der School. overlijden vader Kweekeüng met acte, ziekte 1 W. Engels B. Planye W. van Os Y. Douma i C. den Hertog A. P. Hola ,1. Hoekstra B. H. Keltjes J. J. Uilenberg G. H. Kolkman i J. H. de Regt i A. Wildschut I K. Baars I H. P. F. Laterveer i E. H. Sonnega L. Westerbeen U. Siedsma W. L. Fundi j J. Branderhorst I W. G. Meiners I H. J. Moerman I mej.M.J.G.Carrière mevr. v. Leeuwen- du Mortier tnej.A.M.v. Tilburg j mej. M. J. van Aalderen H.J.E. Schoolland j wegens ziekte. g ir, van wege benoeming in commissiefs) van wege eoueii schooltijden verzuimd, om welke redenen, tioewd hoe werd in de vervanging voorzien? A. Raap A. J. H. Sar I C. Kruyt I J. B. Jurgens De vervanging van deq wijzers en onderwjj sen geschiedde: i a. door het Hoofd der q tydelijke ondefl kweekelingennl mede-ondertija j Gecombineerd. Tijdeljjke vervanging. I Gecombineerd. Tydeipke vervanging. Gecombineerd. besmziekte in gezin j sterfgeval in de fam. Waarnemend Hoofd. Pnrrnn liH ov n i Gecombineerd. Tydeljjke vervanging. familiefeest familieaangelegenh.' ziekte examen ziekte 2 examen ziekte n Aantal j School tijden. De vervanging v.deonda zers en onderwijzen geschiedde: a. door het Hoofd d. Sd b. tijdelyke onded c. kweek, met acj d. r mede-onderwiji (combineeren der klal 1. Hoeveel schooltijden waart Gy zelf in 1907 afwezig wegens benoeming in commissie^) van wege het Ryk (welke?). c. wegens benoeming in commissie(s) van wege de Gemeente (welke?). d. wegens andere redenen (welke?) 2. Welke onderwyzers(essen) hebben schooltyden duurde dit verzuim en hcc a. b. ex. o. en hoofdact© c. ex. onderw. 2e kl. ziekte 7 door het Hoofd der3 I andered.kweekel.rt I 7 door het Hoofd derS rest tijdelijk ondend o door het Hoofd d.Sd tyd. ond.en kweek.» Hoofd der School. I Tijdeiyk”onderwijzer^ 4 door het Hoofd derj 4 door kweekeüng» Hoofd der .School 3 door het Hoofd der rest tijd, onderff. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 609