I r 20 20 30- 32 28—29 5 J 3 I 8 a- V> «y verzuimd, om welke redenen, hoeveel Redenen Redenen NAMEN. NAME N. van verzuim. ziekte ziekte n gym- a. M. J. G. Rinkema i» J. Eigenhuis S. L. Moree n M. A. n Praagh Hoofd der School. fam. omstand. I Door een op proef werkend onderwijzer. ziekte SS. Duinstraat J. Eigenhuis. II. Versteeg H. van Tongeren i I r n Wijze van voorzienii en Opmerkingen. W\jze van voorziening en Opmerkingen. C. F. L. Crop W. Ket L. v. Antwerpen W. F. de Rujjter i Korvet M. H. Cheriex M. C. B. Marchand Aantal School tijden. ziekte examen ziekte raat of gracht, raar de school gevestigd is en Krfd der School. 11imvinuociv I4il.' ,A. Avenarius, I P. J. Jochems A. Menheer I C. Zoet 2 23 A. Knoppien C. M. Schep man 1 L. v. Rees I J. H. Struys o 4 2 14 4 4 20 2 13 1 1 13 9 16 17 8 2 9 1 3 3 4 9 2 1 l 1 6 174 16 2 5 17 25 44 173 2 5 3 7 77 6 60 8 1 verlof ziekte verlof ziekte verlof Straat of gracht, waar de school gevestigd is en Hoofd der School. besm.ziekte aan huis examen ziekte n mej. J. H. v. d. Berg Bezoek sollicitanten sterfgeval huwelijk bloedverw. sollicitatie ziekte begeleider van de I gozondheidskolonie i iziekte huisgenooten ziekte op reis Plaatsverv. Hoofd. i In den regel werd in de ver- vanging voorzien door een tijdelijke leerkracht, door een kweekeling met akte of door klassen te combi* neeren. Van de 479 verzuimde school tijden v. h. personeel zijn er 321 waargenomen door tijdelijke onderwijzeressen, 104 door het Hoofd der School en in de overige ver zuimen is voorzien door combineeren van klassen. Dit was noodzakelijk we gens het gelijktijdig afwe zig zijn van meerdere leden van het personeel. 7 1 1 Jan.— 24 Febr. I 12 Juni— i 12 Juli. I 18 Oct— 31 Dec. en 18 schoolt. ;9 -23 Juli en 22 schoolt. 45 I Aantal School- tijden. van verzuim. Hoofd der School. i r n n i 2 maanden door verval Hoofd der School. I Combinatie. 2 maanden door verval Hoofd der School. i Door vervanging. 20 9 6 i i2 mnd. verl. 16 16 2 mnd. verl.. :i 23 5 18 Febr.— I 1 Maart 17 Mei— 20 Sept i 11 4 10 3 4 6 keuring ziekte 66 door een tijdeljjk nastiekonderwjjzer. W. Jenezon It H. Dewald A. Foray H. M. Michaël ^^w^'in^verian-ging-voorzie..? ‘^lersstr. 74> Milder jr. fam. omstand. afleggen examen ziekte F. W. Ipenburg J. Welling 1’. W. L. Brjjnen i P. G. v. d. Houwen G. Volkers mej. M. M. Scheuter ^Vijzelstraat 121. H. A. Avenarius i F. Fries •1- Brouwer D. Hoogwater i G. J. Vos j J. E. Maass i n F.M.v.Meertenl P. ‘H. Schreuder Jr. I J. v. Woerkom 1. Hoeveel schooltijden waart Gij zelf in 1907 afwezig a. wegens ziekte. b. wegens benoeming in commissie(s) van c. wegens benoeming in commissie(s) van d. wegens andere redenen (welke?). 2. Welke onderwijzers(essen) hebben schooltijden i- AAiHiHan vervanging voorzien? P. A.J.v.d. Schenk S. Postma 1. Hoeveel schooltijden wegens ziekte. benoeming in commissie(s) benoeming in commissie(s) andere redenen (welke?). VUUl iv.u..—. Hoofd der School. b n r Door combineeren. wegzenden v. et) een tijd, leerkrf 4 door ’t Hoofd der f 11 door tjjd. leerkri Hoofd der School. I Door combineeren. Hoofd der School. Door combineeren. j Hoofd der School. I Door tjjdelijke leerkrt een volontair. I n j Hoofd der School, J Door tydeljjke leerkrt 15 Maart— i 27 Juli en I I 50 schoolt, i 8 I 28 Augs. I J 1 Oct en i 23 schoolt. examen en fam.feest! keuring fam. omstand. i c. Lid eener examen-commissie, j ziekte fam. omstand. i A.W.C.Kam- minga J. S. Pronk L. Chr. Usenet (gymn. onderw.) w’aart Gjj zelf in 1907 afwezig? van w’ege het Rijk (welke?). van wege de Gemeente (welke?). verzuimd, om welke redenen, hoeveel ('omm.lid 2e kl. ex. Voorziening in eene: i bestaande vacature. ziekte I Door volontair. examen qnhn fam. omstand. ziekte I Hoofd der School. Kweekeling met acte. Hoofd der School. Kweekeling met acte. Hoofd der School. Kweekeling met acte. Hoofd der School. Kweekeling met acte. b. wegens c. wegens d. wegens andere reu- 2. Welke onderwijzers(essen) schooltijden duurde dit verzuim on hoe i A. H. v. Hagen A. Moerkerk E. H. de Zoete J. C. M. Dewald H. P. Dewald H. M. v. Rijswijk i A. P. Laban P. de Jong Ch. A. J. Wagner M. F. Graafland Ru«ka<le27.; Th. J. Vonk !l- J. Vonk, i SS. Duinstraat 10. A. Knoppien. wege het Rjjk (welke wege de Gemeente (welke ----- d. wegens andere redenen (welke?). 2. V.’olkc onderwüzêiö(fs«en> hebben schooltijd scbooltjjden duurde dit verzuim en hoe werd in de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 612