20 20 1 35-37 33—34 I 31 I en verl. v. 3 Oct— Kerstvac. I - Redenen Redenen namen. NAME N. van veneuim. ziekte Kleinbentink :zner. Kerkstraat 13. - Sasburg. I M. de Vries J. Kohnhorst ziekte 33 ziekte A. D. J. Blom 1 Ce Vletter. ziekte i J. J. Larner is huwelijk verlof wegens ziekte; 1001. i L. G. Kruyswtfk erwyt_ School. M'R.L.p.Doffegnies Aantal School tijden. ziekte zwangerschap Wijze van voorzienii en Opmerkingen. i J« A. Th. de Roos I L. Adams Aantal School tijden. 11 11 34. Achter Raam straat 10. M. de Vries. 4 8 5 E. J. M. Weber j A. C. v. Wavoren Wyze van voorziening en Opmerkingen. (raat of gracht, raar de school gevestigd is en Dofd der School. a. c. ex. ond. 2e kl. ziekte a. fam. omstand. verg, examen verg. ex. en ziekte ziekte Straat of gracht, j waar de school I gevestigd is en Hoofd der School. Geene opgave, aangezie Hoofd toen nog ni< functie was getreden Deze school is in ‘t 1 van Aug. 1907 geopem Hoofd trad 1 Nov. in ft en was alle school’, wezig. Het person» stond tot 1 Januai tijdelijke leerkracht i. Sirtemastraat. D. Kanon. Onderz. sollicitanten by vacature, ziek te 2 fam. omstand. examen ziekte fam. omstand. 1 12 19 11 5 I 1 maand 5 2 1 maand 1 3 2 29 4 9-26 Sept. 1 2 3 1 1 maand 21 3 25 1 2 1 3 maanden H. L, Benard” j A. E. Veenen' B. J. Wolflensp >erg< 1 Th. A. A. Schade w. c. C. Viekke j r. JTU8V Imj. E.Hertzner(tiid.) n W. Dietz (tijd.) H. Sasburg D. Westerduin C. v. d. Boom A. Lankester P. J. Baak j A. v. Noord 1. Hoeveel schooltijden a. - b. c. d. - 2. Welke onderwjjzersiesseni schooltijden duurde dit verzuim verlof wegens ziekte en sterven moeder ziekte examen studieverlof ziekte ziekte huisgenooteni ziekte solliciteeren militaire dienst huwelijk bloedverw. examen ziekte huwelijk broeder studieverlof ziekte n n van verzuim. i 21 Febr. -- __1 waart Gy zelf in 1907 afwezig? wegens ziekte. wegens benoeming in commissie(s) van wrege het Rijk (welke?). wegens benoeming in commissie(s) van wege de Gemeente (welke?). wegens andere redenen (welke?). *itn onderwiizersfessen) hebben schooltijden verzuimd, om welke redenen, hoeveel en hoe werd in de vervanging voorzien afwezig wege het Ryk (welke?) wege de Gemeente (welke verzuimd, om welke redenen, hoeveel •vancrinir Plaatsvervangend Hoofd. Hoofd der Sch< n n Mej" H. E. W.’Hert: Hoofd der School, n n G. Koning v. d. Laan w. Scharroo A. den Dunne A. C. Soutendjik N. H. Witte L. Kramer I ex.-com mv. onderw. lex.-comm. ond. 2e kl. ziekte verlof fam. omstand. studiereis ziekte fam. omstand. ziekte fam. omstand. ziekte n 1 Jan. I 11 Febr. 3 uur p. dag. 11 Febr.— 1 Jan. verlof. 17 en verl. v. I 16 Jan.— 16 Mei en v. 18 Sopt.— i 18 Nov. I J. v. Bylevelt jl5 en verl. v. 11 Maart- - I’aaschvac. 10 Plaatsverv. Hoofd. Mej. v. Leeuwen v.22F 28 Maart; anders lij i 2 mty. Ferreri: 3 Hogeveenanders 3 Hoofd der School, 1 De hr. van Tol. j i Hoofd der School, j i 1 de hr. v. Tol; 1 mej.F mej. P. v. Beek 15 8 Nov.: mej. J.G.Ki 18 Nov.Kerstvac.: j Hoofd der School. Mej. H. J. Kiedykli: 1 Meimej. W. C. I 1 Mei—1 Januari. 1. Hoeveel schooltijden waart Gy zelf in 1907 a. wegens ziekte. wegens benoeming in commissiefs) van c. wegens benoeming in commissie(s) van d. wegens andere redenen (welke?). 2. Welke onderwyzers(essen) hebben schooltijden i-„L schooltijden duurde dit verzuim en hoe werd in de vervanging voorzien 8 48 ent. 1 Mei’08 1 j 16 17 14 2 1 1 13 1 1 i B. A. J. v. d. Dijk- I Ferreri J. H. Langhout- Verkouter o 2 10 8 18pt.-31Dec. verlof voor studie ziekte 3 31 en verl v. 21 Febr. I 28 Maart. 3 fam. omstand. vertrek n. Ned. Indië 12 1 6 4 l 9 on verl. v. 15 Oct.— Kerstvac. Hoofd der School. I 3 nu ho Mej. A. Blöte 21 JanH mej. A. Hissink 231 18 Nov.; 3 mej. Kol heer Ramshorst:2i Thijssenanders B Mej.E. Vermant 14 2t mej. de Beede: U der der School, j ^iej. Roel;ldehea horst; de heer KJ 8 Oct- Kerstvac.; Hoofd der School.! I Door de 11 thdehjl J krachten werden ziekte 23. wegensj 4 schooltijden va waarvan 22 doorl der School werdef genomen. I j E. Th. J. Douglas H. L. Benard A. E. Veenendaal 1 B. JWolfiensperger I Th. A. A. Scnadee W. C. C. Viekke Akerstraat 59J w. de Vletter Ce Vletter. J j A. M. G. Pabst I J. H. Friderichs I A. Sachse D. Kanon A. Lourense M. J. Krop D. C. v. d. Marei F.Po^BUytend0rPi Mej. Mielardt Schmidt 33. v. Ostade- straat 161.*) K. G. Houwen. Hoofd der School. Hoofd der School; daarna tijd, onderwijzeres. Hoofd der n n n n n Volontaire. Onderwijzeres le klasse. Tijd, onderwijzeres. Onderwijzeres le klasse. n n n Voorzien werd gedeeltelijk door het Hoofd, gedeelte lijk door tydelyken of door kweekeling met akte. Mej. M. Schild I I J. Kuyk A. Mackay J. G. Thysse j J. L. vanJTol

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 613