I I 20 20 n F fe?straat. I I I 41-43 38—40 Redenen Redenen NAME N. NAME N. van verzuim. J. W. de Jongh 25 14 d. Laan. onderwijzer? N. P. Kraan Hoofd der School. zilt, in stembureau i i C. E. Keilholz Kweekeling met akte. I inej. van Buuren mej. L. Köhler C.v. Everdingen i n Th. Arnold I n UI. A A. Godin L. de Vries A. S. Terpstra n rinpd D. Goed 2 M. Augustijn L. de vries L. J. van Haastert J Wijze van voorzienu en Opmerkingen. raat of gracht, raar de school gevestigd is en ofd der School. fesstraat 3. Krienen. J. Meerman P. Dikshoorn 136 36 58 214 Aantal School tijden. huwelijk ziekte 39. Zieken 4. C. E. Keilholz. 40. Rogge veen straat 2a. L. de Vries. examen niilitiedienst ziekte examen ziekte Geen gymnastiekles. n J. Smits A. Vogelaar •‘Spijker Zoon 8 45 Wijze van voorziening en Opmerkingen. 70 4 8 1 7 16 45 241 11 10 42 15 26 2 8 8 42 8 1 3 7 1 1 4 1 12 1 3 1 132 a. ziekte sollicitatie verhuizing stembureau ziekte 2 6 6 12 2 4 1 2 4 3 12 3 2 6 4 4 4 36 121 3 30 264 3 5 7 2 5 2 6 2 2 1 13 5 2 2 30 6 o 4 2 1 b. Comm. acte-ex. j schoonschrijven ziekte 1. Van Dijck- straat 55<z. W. de Jongh. fam. omstand. en examen fam. omstand. militieplicht en examen ziekte n n n I D. Boer j A. J Mook I W. P. M. Hoffman J Hoofd der School. I TJ i verlof voor studie I familiefeest militieplichten ziekte Verschillende onderwijl Tijd. ond. (v. eigen reken I Volontaire. Tijdelijke onderwijzer, onderwijze^ Volontaire. fam. omstand. verhuizing examen ziekte getuigenverhoor ziekte familiefeest ziekte fam. omstand. ziekte Ch. Kneuen. M. ,1. Kellenbach P. Groen i examen ond. Ie kl. en 1 comm. v. toezicht gem be waarschoten fam. omstand. j familiefeesten ziekte familiefeest sterfgeval familiefeest n examen ziekte familiefeest ziekte fam. omstand. w 167 schooltijden waargeno men door ’t Hoofd d. Sch. 685 door tijdelijk personeel 18 door een der onderw. fielder. I i A. A. Frylink M. Frjjlink van verzuim. 1. Hoeveel schooltijden waart Gij zelf in 1907 a. wegens ziekte. b. wegens benoeming in commissiefs) c. wegens benoeming in commissie^) d. wegens andere redenen (welke?). 2. Welke oiiderwjjzerstessen) hebben schooltijden i- .,WL schooltijden duurde dit verzuim en hoe werd in de vervanging voorzien 38. Hoef kade 99. G. C. F. v. d. Laan G. C. F. v. d. Laan? i C. Kooyman i F. W. Stapel J. G. Bos C. C de Wilde H. F. Hoevenaegcl A. van Gunst C. J. Andriessen 1 M. C. L. Zurhaar I J. Mackenbach (gymn. ond.) G. Kielder J. Jolmers J. K rij the G. Popken I T- W. Akkerman I A. Blonk E. Herweyer E. Beishuizen J- v. Heyenoort A- v. d. Linde J. J. Jongejan G. Bakker G. Ouwerling afwezig? van wege het Ryk (welke?). van wege de Gemeente (welke?). verzuimd, om welke redenen, hoeveel ■Vünffinrr i Kweekeiing met akwJ Deels door t Hoofd 4 deels door indeeli^ Kweekeling met Indeeling. !ex.-comm. ond. 2e kl. iSch. v. achterl. leerl. uuueiwnzer. Hoofd der School en overige onderwijzers. Tijdelijk onderwijzer. Hoofd der School, n n Tydelijk’’onderwijzer. Hoofd der School. sterfgeval ziekte I besm. ziekte in de I woning en zelf ziek I ziekte A. G. van Poelje P. J. D. Piets L. J, Smits G. v. d. Laan M. Rotteveel i mei. Struys Nales i van Bergen Dijkshoorn Hageman i Vrolijk I .wav vra T'_ I l. lh. mej. A.M.v. Dijck i D. Klerk Straat of gracht, waar de school i gevestigd is i en Hoofd der School. woning en zelf ziek ziekte i umuvi. i Tijdelijk onderwijzer. Hoofd der School n i Geen gymnastiek. a. ziekte en examen ziekte n en fam. omstand. j 1. Hoeveel schooltijden a. wegens ziekte. b. wegens benoeming in commissie(s) c. wregens d. wegens 2. Welke onderwjjzersfessen) schooltijden duurde dit verzuim j Aantal School- tijden. 1 Kweekeling met akte i - - plaatsvervangend H< i Hoofd der School. n Onderw.'eener anders Hoofd der School. KweekeÜng niet aW Hoofd der Scho0Lr< Onderw. eener and Hoofd der Schoof Kweekeling i Tijd, onderwijze*5 j waart Gij zelf in 1907 afwezig - van wege het Rijk (welke?), benoeming in commissiefs) van wege de Gemeente (welke andere redenen (welke?). hebben schooltijden verzuimd, om welke redenen, hoeveel en hoe werd in de vervanging voorzien? Plaatsvervangend Hoofd. Tijdelijk onderwijzer. onderwijzers.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 614