20 20 F 44 - 45 46-47 - 101 "-) schoml nietmeegd o verzuimd, om welke redenen, hoeveel Redenen Redenen N A M E N. N A M E N. van verzuim. van verzuim. 8 ;er. ziekte 45. W. v. Rossen Plaatsverv. Hoofd d. Sch. Tijdelijke leerkracht A. J. Wagner J. Born j Hoofd der School. J. M. Jes H. 1. v. d. Ham Mei. Idema. Volontaire. Hoofd der School. n C. van Wijk mej. H A. Straub Aantal School tijden. bevalling zwangerschap ziekte n n bew.school ziekte n Aantal School tijden. 10 8 6 Volontaire. Klasse onderwijzeres. 9 Sept— 24 Oct. fam. om stand, ziekte Wijze van voorzienin en Opmerkingen. ■SWpkade 43. v. Rossen. 4G. Zuidwal. i I’. Poot. Wijze van voorziening en Opmerkingen. en v.v. 3 3 31 16 16 5 ló 8 5 3 39 2 5 2 14 9 20 6 38 1 41 17 4 2 *1 21* 220 3 49 1 185 2 1 2 Straat of gracht, waar de school gevestigd is en Hoofd der School. I I. en ex.' n n n i Klasse-onderwyz< i Onderwijzeres le kl. n r> n n E. M. v. Zwet J. Verwey- N ieu wenh uizen J. v. d. Bergh o 6 20 17 3 15 16 Nov.— i 3 Dec. 1. Hoeveel schooltijden waart Gij zelf in 1907 afwezig? benoeming in commissiefs) van wege -,fon wncro traai of gracht, raar de school gevestigd is en Mfd der School. Korte Lombard-' J. J. Sterken burg straat 11. G. Smelt. I 31 I l’/a maand 1 3 29 4 3 8 14 3 1 1 1 2 1 ziekte schorsing ziekte examineeren ziekte fam. omstand. ziekte n godsdienst 4*.Tullinghstraat2. G. J. Ligthart. G J. Ligthart j J. P. W. van Dijk ■geleiden gez.kolonie‘ ziekte Onderwijzeres le kl- n Tijdelijke leerkracht. Van 1 Jan--’ H. d. Sch-160 gedeelten Eie' Het Hoofd der School is wel commissielid geweest, maar heeft geen enkele maal een geheelen school tijd verzuimd. i De onderwijzeres Bed werd vervangen dooi! tydelijken onderwijze hare kosten. Alk* ovj verzuimde schoolt, wö waargenomen door hd soneel der school incl het Hoofd en een kw| ling met akte. Na 1 Mei het HooWj Volontair en kw«M Hoofd der School. Niet vervangen. Gedeeltelijk door vol Volontair. Tijdelijke leerkracht- 1 Dec. ’06 tot'! in’t laatst v. Jan.’07(ovl.) 1 Dec. ’06 tot na de gr.vac? 1 Dec. ’06- 20 Febr. ’07. Maart2 Apr. ’smidd.i 29 April tot na de gr.vac. 15 Febr.— 1 Mei fam. omstand. ziekte ziekte en fam. omst.- ex. en fam. omstand. ziekte eerder v. v. examens I examen bew.school ziekte Volontair. ht Tijdelijke leerkracht. Hoofd der School. i H. d. Sch. en kweek, m. acte. fam. omstand. zwangersch.. bevall.j solliciteeren j ziekte fam. omstand. examen I P. Poot R. Borgtstra H. S. F. d’Engel- bronner l S. J. Bertelman M. C. v. d. Maas I P. Brouwer i C. C. Beukenkamp B. v. d. Meulen G. J. Dijkerman 1 M. A. van Aken (teek enen) I mej. M. Bertram j M. Coops J. v. Solingo I 6. bezoek sollicitanten I fam. omstand. ziekte fam. omstand. verhuizen fam. omstand. begraven ziekte W. F. v. d. Burg H. J. v. d. Meer •1. E. Jurgens mej. A. J. de Vletter n E. C. Idema E. v. d. Wonde mej. C. J. Thierry r B. Meysen n A. v. d. Enden n H. v. d. Giessen C. Rottier het Ryt (welke?) van wege de Gemeente (welke?) ui schooltijden verzuimd, om welke redenen, hoeveel werd in de vervanging voorzien? i J. M. Keys i F. Eggink P. G. M. Schoevers wegens ziekte. b. wegens c. wegens benoeming in commissie(s) d. wegens andere redenen (welke 2. Welke onderw(jzers(e.ssen) hebben schooltijden duurde dit verzuim en hoe v... A. Schuur K. A. Borren mej. M. Heytze W. P. Minderman P. Maasdam E. V. d. Woude Op bevel van B.enWj Onderw. plaatsvervanger, bezoeken ond. 2ekl.i ex.-comm. wiskunde' ziekte sollicitatie ziekte xt zieK.ce 2 maanden I verlof wegens ziekte 2 begraven 1 I godsdienst I ziekte verlof wegens ziekte j getuige rechtbank I Hoofd der School. I Mej. Idema. Tijdel. onderwijzeres. Kweekeling met acte. I n n I Klasse onderwijzer. Mej’ Meysen I VaIah 4 2 1 i 14 Nov.— I Kerstmis. J. B. Knippenburg 3 I M. Labordus-Klink i 2 1 Nov-1 Dec., J. A. Notenboom A. M. v. Leeuwen i i G. J. v. d. Keyden W. Kartering K. van Trierum I A. van der Hooft A. C. M. Hassink ’W.L.M.v.d. Meer - J. M. Bémond i J. E. G. W. Gans H. Pannekoek 1. Hoeveel schooltijden waart Gij zelf in 1907 afwezig a. wegens ziekte. b. wegens benoeming in commissie(s) van wege het Kijk (welke wegens benoeming in commissie(s) van wege de Gemeente (welke?). <1. wegens andere redenen (welke?). 2. Welke onderwi)zers(essen) hebben schooltijden t- schooltijden duurde dit verzuim en hoe werd in de vervanging voorzien Hoofd der School. n n n n n n n n n met onder- I wyzer le kl. Wagner. Onderwijzer Jurgens en H. d. S. (enkele lessen per dag).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 615