20 20 L 48 49 50-51 1 Redenen Redenen N A M E N. N A M E N. van verzuim. ziekte J. J. Teebaal. d. Velde Indeeling van klassen. ziekte Onderwijzeres le kl. C. W. Valken b o comni. J. Vreeburg. A. M. Abels M. J. Weyman 12 49. Fak kst raat 116. J. Vreeburg A. M. F. Brinkman R. Mendel M. F. G. Hogervorst J. A. Mondt (teekenen) Aantal School tijden. 119 450 W. L. Wiltson K. Bounia Aantal School tijden. verge), examen ziekte W. K. v. Driel D. Bezemer .1. I’. Serné F. van Gunst Wijze van voorziening en Opmerkingen. iraat of gracht, raar de school gevestigd is en wfd der School. Wijze van voorziening en Opmerkingen. Alexander- plein 14. Valken. O.W.L.v.d.Steen n L. J. Fros 14 17 30 5 6 15 1 o 2 4 12 12 3 1 16 68 30 9 11 1 2 38 56 4 1 1 6 3 2 2 2 6 5 1 1 27 3 21 3 6 1 1 7 4 1 25 31 91 (verlof) Vervangen door Stotijn. Verv. door mqj. H. So en H. Maitland. Hoofd dor School. waart Gy zelf in 1907 afwezig? van wege commissions) van wege vvtdkv hebben schooltijden verzuimd, om 3 en c pl.ni. 50 C. L. Waldkötter H. F. Teeuwisse E. C. Verwohlt A. M. L. J. Völlmar H. J. M. Haus- 13 3 Jan.— 13 Juli 27 Aug.— 24 Dec. 4 2 t maand 1 1 4S. Waalstraat 32. W. K. v. Driel. Waam Hoofd. mej. J. c. v. Vianen I n W.C.M.Looisen fam. omstand. ziekte ziekte en huwelijk ziekte en godsdienst ziekte fam.omst.en examen ziekte zwangerschap fam. c zuster in h. buitenl.)! ziekte Straat of gracht, waar de school i gevestigd is en Hoofd der School. M. H. Waldkötter (vortr. 1 Mei) E. H. C. M. Visée (tijd. 20 Febr.-l Spt.) A. C. J. A. Hemmes C. Goedvolk W. Eymers (gymn.) van verzuim. I Onderw. plaatsvervanger. Tydelijke onderwijzeres. Hoofd der Sch. en tijd. onds. Mej. M. v. Heyningen. Hoofd der Sch. en tyd. ond. Hoofd der School. Tijdelijke onderwijzeres. Hoofd der School. |lidex.-comm. voorde I Tijdens hef verlof van mej Looisen en mej. Fros en de j onderwijzers Wiltson en de Jong was een tijdelijke werkzaam. By ontstentenis voor korten tyd van den onderwijzer der middelklassen en hoo- gere klassen nam ’t Hoofd der School de klasse waar in de beide laagste eene kweekelinge met akte, als die er was. a. examen onderw. ziekte Einmakade 60. j F. J. Teebaal F. J. Teebaal. I mej. C. Bondam J. v. Oudenalien mej.C.Pieterse(hw.)| A. M. Donker lid examen-comm. handwerken, ziekte fam. omstand. examen ziekte Indeeling” van klassen. Verv. door A. E. E. v.v T. G. Koopman H.vv .v.d.Giessen wege bet Rgk (welke 1) wege de Gemeente (welke verzuimd, om welke redenen, hoeveel •1- v. d. Berg C. A. Besanger F. de Jong C. A. Ridderhof W. M. Wevne (gymn.) a. examen onderw. eni vergel. onderz. voor Hoofd der School te, Leiden en den Haag, plaatsverv. lid ex. hoofdonderw.(es). FJ Fröbelakten. ziekte examens, fam.omst, lid stembureau. fam. omstand. ziekte n n examens en fam. omstand. ziekte o 21 V2 maand 4 9 1 maand 3 12 J Plaatsverv. Hoofd. I I Door afwezigheid va I derwyzers had hot Hooi j durende 63 schooltijdeM I klasse. I Mej. Hogervorst wez durende haai- verl. dooi tydelijke onds. verval 1 n de overige gevallei de onderwijzer, wiensl I teekenles had. in de I waarvan de onderwijze brak of werden er klasa parallelkl. in. w ri iwiuxx6an. Soms ook w eenekweokeüngvoorea Ontbrak eene hand» dan nam eene onds. h eene volontaire de kl Bij afwezigheid of gvmn.onderw. wen teekên- of gymn. ond gegeven. comni. v. onderzoek I onderw. le on 2e kl.' ziekte fam. omstand. ziekte fam. omstand. ziekte fam. omstand. lid stembureau ziekte examen wiskunde ziekte m I brak ofweraenci omstand. (ver-l com bin eer d. ge woo ui v. eene zieke 7a en 7b parallelkl. •r in h. buitenl.)) leerlingen. Soms o 1. Hoeveel schooltijden waart Gy zelf in 1907 afwezig a. wegens ziekte. b. wegens benoeming in commissie(s) van c. wegens benoeming in commissie(s) van d. wegens andere redenen (welke?). 2. Welke onderwyzers(essen) hebben schooltüden 3-J.'. schooltijden duurde dit verzuim en boe werd in de vervanging voorzien i examen hoofdacte ziekte fam. omstand. lid stembureau i ziekte 1. Hoeveel schooltijden a. wegens ziekte. b. wegens benoeming in commissie(s) van wege het Rijk (welke?) c. wegens benoeming in commissieis) van wege de Gemeente (welke?) (i. wegens andere redenen (welke?) 2. Welke onderwijzers(essen) hebben schooltijden verzuimd, om welke redenen, hoeveel schooltijden duurde dit verzuim en hoe werd in de vervanging voorzien? Óosterland A. C. Jes J. B. v. Rijswijk L. F. Verdier A. G. Zimmerman G. A. v. Schagen .1. Janse (gymn.) M. A. v. Aken (teekenen) G. y. d. Sman i mej. v. d. Watering 1 l’h. v. Rees mej. de Jonge i J. v. Westendorp J. A. Mondt (teek.),

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 616