20 20 I 60-61-61a-61b 57—59 1 van wege hebben schooltijden Redenen Redenen N A M E N. N A M E N. van verzuim. van verzuim. J. M. Keen A. Snijder C. C. Bertram Hoofd der School. ziekte onderwijzeres. 11 fam. omstand. verlof wegens ziekte) Tyd.’ gymn’.ónderwyzer. 1 I. de Zwaan (gynm.)i A. Rodenburg onderw.examen 1 militaire plichten i Hoofd der School. J. M. Brins P. Bakker ^'Pernicusstr. A. Mout. H. Oldomans E. D. Wesseling R. Baars K. Hylkema 42. geene 2 1 L. A. Jochems J. E. Rikkers W. A. Mallee G. Bezemer Aantal School tijden. 3 37 I n i Door de klasse-onderwiji Mej. J. Th. Erdmann. id. Mej. C. J. Hahn. Wijze van voorziening en Opmerkingen. Aantal School tijden. dienstplicht sterfgeval ziekte 57. Korte Lombard- straat 7. J. M. Keen. W. B. Goorkate J. Th. Rinkema 10 o 30 10 1 12 Wijze van voorziening en Opmerkingen. Btraar of gracht, waar de school gevestigd is en [oofii der School. A. Mout mej. Hoogeveen A. J. p, stoetzer W. van Loo 5 27 1 4 6 5 52 1 17 3 8 2 2 28 17 2 2 5 2 3 2 6 72 19 8 4 3 9 8 2 2 1 12 1 1 2 o 2 20 5 51 5 3 l 1 examen ond. 2e kl. I in’hëttëêkènenaan^ I» ü“dcr5i's,S, .1 4 2 2 1 0 13 4 1 3 3 1 2 2 3 83 3 4 15 Straat of gracht, waar de school gevestigd is en Hoofd der School. 58. Atjehstraat. j. J. Pn. Lijsen. i Hoofd der School. i collecte lïghallen [verlof wegens ziekte Tijdelijke c.~ Hoofd der School? cz. ziekte verlof ziekte examen hoofdakte ziekte 59. N.W. Buiten singel 254a. J. M. Prins. W. Bruynzeel V. W. Post P.J. A.M. Haaring P. Dekker examen fam. omstand. ziekte examen fam. omstand. railit. inspectie I examen ziekte fam. omstand. ziekte examen fam. omstand. examen ziekte examen ziekte* fam. omstand. ziekte j.lan Hoornbeek- K. Goudswaard straat 5. t. Goudswaard. Gy zelf in 1907 afwezig benoeming in commissie(s) van wege W. P. Minderman ziekte fam. omstand. sterfgeval ziekte overl. en begr. vader. b. ex. 2e klerk minist. c. ex. ond. Ie kl. ex. 2e klerk G.-Rein. ziekte overl. echtgenoot» verg. ex. H. d. Sch. fam. omstand. ziekte verg. ex. H. d. Sch. ziekte verg. ex. H. d. Sch. ziekte begrafenis (N.-Brab.) A. A. J. Beyaert P. de Man M. W. de Vries- v. d. Groen 1 - vde Jong M. G. Breunissen Troost M. .1. Dreehsier (teek enen) M. F. Graafland (gymn.) 1. Hoeveel schooltijden waart a. wegens ziekte. b. wegens b^noon....0 c. wegens benoeming in commissie(s) d. wegens andere redenen (welke?) 2. Welke onderwijzers(essen) tebbe" schooltijden duurde dit verzuim en hoe I a. b. onderwyzersacte I en hoofdomtacte ziekte examens examen familiefeest examen ziekte familiefeest Hondiusstr. 76. A- Laban. Waarnemend Hoofd. Kweekeling met akte. Klasse ingedeeld. Hoofd der School. ziekte examen Fransch Engel sch ziekte wege het Ryk (welke?). wege de Gemeente (w'elke VA™rz“inid’ om.weJke redenen, hoeveel vervanging voorzien? H^oinastr. L. Roel itijdelijk) Kweekeling met acte. Lessen gestaakt. De ochtendschooltjjdenj I den waargenomen dool I Hoofd d. Sch.: denuq schooltijden door eenj onderw .essen leiLjj klassen werden daneej bineerd. De laagste LI ingedeeld by de Niet vervuld. mej. N. Koolhaalder W. F. Witschey het R(jk (welke?). de Gemeente (welke n scuwivywu verzuimd, om welke redenen, hooved werd in de vervanging voorzien? G. J. Ykema J. F. Bruggeman A. W. F. Stapel I 1 J. J. Schwencke i P. Dewald mej. Horn W. Robertson A. de Regt I I Onderwijzer, wiens kl. werd gevoegd by een parallelkl. Kweekeling met akte. 1 Onderwijzer, wiens kl. werd gevoegd bij een parallelkl. Hoofd der School. Kweekeling met akte. Tjjdeliike onderwijzeres. Kweekeling met akte. Hoofd’der School. werd eontödeljk^ 1. Hoeveel schooltijden waart Gij zelf in 1907 afwezig a. wegens ziekte. b. wegens benoeming in commissie(s) van c. wegens benoeming in commissie(s) van d. wegens andere redenen (welke?). 2. Welke onderwijzers(essen) hebben schooltijden schooltijden duurde dit verzuim en hot* werd in de C. G. Lijsen I A. Cb. Blanco- Hoevers p. W. Koppeschaar A.J.Kruse-Schnridt j. G. Keunen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 618