Btflage 22 VERSLAG van de Commissie tot wering van school verzuim, Ie Afdeeling, over het jaar 1907. Oproepingen. In verband hiermede werden uitgeschreven 153 oproepingen. Het aantal opgeroepenen voor één avond steeg dit jaar nog hooger dan het vorige jaar en bereikte in de maanden Juli en December respect, het cijfer van 16 en 15; daarentegen kwam op een tweetal vergaderingen slechts één enkel geval in behandeling. Een 5-tal oproepingen bereikten hunne bestemming niet en werden als onbestelbaar terug bezorgd. In 69 gevallen werd aan de oproepingen ge volg gegeven, bij 43 door de(n) opgeroepene zelf, in 26 dooi de moeder of een ander lid van het gezin, terwijl eenmaal inplaats van de opgeroepene diens broer verscheen. Tweemaal kwamen, ofschoon niet uitgenoodigd, een paar ouders, die machteloos stonden tegenover het wangedrag hunner kinderen, den raad der Commissie inwinnen, ten einde buiten rechts vervolging te blijven. Absolute verzuimen. De Commissie behandelde in het af- geloopen jaar 8 gevallen van absoluut verzuim. Bij de op- I I Leden. De Commissie tot wering van schoolverzuim in de le Afdeeling onderging gedurende het jaar 1907 geen wijziging in hare samenstelling en bestaat uit de heeren E. Sieburgh (Voorzitter), F. Mol, H. J. van der Kraan, Mej. M. R. L. D. Doffegnies, de heeren L. P. van der Heijden, Th. P. Badoux en Mej. A. M. Douwes Dekker (Secretaresse). Vergaderingen, Absolute en Relatieve verzuimen. Op de 24 vergaderingen, in den loop van het jaar gehouden, werden der Commissie 153 gevallen van schoolverzuim ter behande ling voorgelegd, waarvan 95 gevallen afkomstig uit het Arrondissement I en 58 uit het Arrondissement II en wel 8 gevallen van absoluut verzuim en 145 gevallen betreffende relatief verzuim.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 627