22 (le Afd.) VERSE. V. t>. COMM. T. WERING V. SCHOOEVERZ. 4 roeping der verantwoordelijke personen, bleek dat 2 gevallen minder juist als zoodanig waren beschouwdaangezien de eene leerling sedert 2 jaar op de B. L. school aan de Daguerre- straat, en de andere sinds Mei 1907 op de B. L. school aan de Prins Hendrikstraat was geplaatst. In 1 geval had de leerling zonder verlof of kennisgeving de school verlaten, en was, zooals bleek uit de onbestelbare oproeping aan de ouders, naar elders vertrokken. In 1 geval was het kind wegens wangedrag van de school verwijderd, doch op herhaald en dringend verzoek van den vader vóór de tusschenkomst der Commissie weer aangenomen. Éénmaal was een leerling, wegens voortdurend verzuim zonder eenig bericht, van de lijst der leerlingen afgeschreven, en in een geval kreeg het kind thuis onderwijs van een onbevoegde, terwijl in 2 ge vallen de kinderen geen onderwijs genoten. Hierop volgde een 2-tal ambtshalve inschrijvingen en werden de kinderen respectievelijk op de O. L. scholen aan de Zuster-en Pretorius- straat geplaatst. Relatieve verzuimen Wegens relatief verzuim hadden 145 personen zich te verantwoorden voor de Commissie. Opmer king verdient, dat 17 personen 2 maal voor verschillende kinderen moesten verschijnen, 4 personen 3 maal. Tot deze laatste behoorde een, die reeds voor de 14e maal was opge roepen, doch nog nooit voor de Commissie was verschenen. Éenige bezoeken van een commissielid bij dit gezin moch ten geen verandering brengen in hunne denkbeelden ten aanzien van de Commissie. Redenen van de verzuimen. De redenen van deze verzuimen kunnen evenals vorige jaren gevoegelijk gebracht worden onder de volgende rubrieken: Huiselijke bezigheden, tengevolge van geringe verdiensten of werkloosheid van den vader, zoodat moeder uit werken moet gaan, óf ziekte van de moeder, waarbij dan de zorg voor de jongere kinderen aan bedoelde(n) leerling was op gedragen. Deze reden werd opgegeven in 23 gevallen. Onverschilligheid, gemakzucht der ouders, algeheel gebrek aan toezicht, enkele malen door den drang der omstandig heden, werd in 40 gevallen geconstateerd. De „spijbelaars” vormden wederom het grootste percen tage. Hun aantal bedroeg 44: nagenoeg het dubbele van bet vorige jaar. De raad om aanschaffing van presentieboekjes mocht in zeer enkele gevallen, dank zij de krachtige mede werking van de onderwijzers, doel treffen. Meermalen kreeg de Commissie den indruk van medewerking ook van de zijde der ouders, doch meestentyds bleek voor die kwaal vaak een familiekwaal geen kruid gewassen. t i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 628