22 (le Af(l.) VERSL. V. D, COMM. T. WERING V. SCHOOT. VERZ. Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 Januari 1908. andere scholen of niet meer leerplichtig waren 22 kinderen. Een leerling kon wegens voortdurende ziekte de school niet bezoeken, een andere was ook na de waarschuwing der Com missie niet meer verschenen. In 21 gevallen kon wegens te recente behandeling geen conclusie getrokken worden, terwijl in 14 gevallen de uitkomst niet kon worden nagegaan. E. Siebukgh, Voorzitter. A. M. Douwes Dekker, Secretaresse. Het wil der Commissie voorkomen, dat wanneer de mogelijk heid bestond de gepleegde verzuimen spoediger te hater kennis te brengen, in vele gevallen, gunstiger resultaten zouden w’orden bereikt. Ook wenscht de Commissie niet onvermeld te laten, dat zij bij het doen van oproepingen de belang hebbenden heeft uitgenoodigd de kinderen, die de verzuimen gepleegd hadden, mede te brengen, teneinde deze door de Commissie op het ernstige van de gepleegde nalatigheid te wijzen. Met bescheidenheid mag de Commissie mededeelen, dat deze wijze van handelen vaak op deze kinderen een gunstigen invloed uitoefent. 6

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 630