I I 22 --- Aan den Gemeenteraad van 's-Gravenhage. De Commissie tot wering van Schoolverzuim in de 2de Afdeeling heeft de eer ingevolge art. 10 van het Huis houdelijk Reglement voor de Commission tot wering van schoolverzuim aan Uwen Raad hierbij verslag uit te brengen van hare werkzaamheden over het jaar 1907. JAARVERSLAG der Commissie tot wering van school verzuim in de 2de Afdeeling, over het jaar 1907. In de samenstelling der Commissie had één wijziging plaats, tengevolge van het overlijden van den heer J. Kok Jz. Zitting genomen hebbende in de vergadering van 12 Maart 1903, uitte de heer Kok den wensch nuttig werkzaam te mogen zijn ter bevordering der goede werking der Leer plichtwet, welke hem sympathiek was, en aan de behartiging der belangen van het Lager Onderwijs, zoo noodig ter be vordering van het algemeen welzijn. Mocht de Commissie de vervulling van deze wenschen dankbaar waardeeren, treurig stemt het haar, dat ijver, toewijding en helder inzicht van haar medelid slechts korten tijd ten goede kwam aan de werkzaamheden onzer Commissie. De ongesteldheid, welke den heer Kok belette na 11 October 1906 de vergaderingen bij te wonen, maakte de 26en Januari 1907 een einde aan zijn nuttig leven. Aan zijne nagedachtenis zij hier een woord van dankbare hulde gewijd. In Uwe vergadering van 25 Februari werd ter vervanging van wijlen den heer J. Kok Jzn. benoemd de heer J. E. Wassenaar, die den 14en Maart d.a.v. zitting nam. In Uwe vergadering van 25 Maart werden benoemd de heeren: G. P. Post, W. J. A. van Zant, L. J. van Haasten, G. J. N, van der Houven, allen aftredende le<jep. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 632