De redenen voor absoluut schoolverzuim waren 9 (2e Afd.) verst., v. d. comm. t. wering v. schooi.verz. 22 Armoede Ziekte van het kind Onverschilligheid der ouders Onverschilligheid der moeder Overschilligheid van den vadei Onwil van het kind. Onbekende redenen Hulp in het huishouden in 2 gevallen. 1 geval. De Commissie was vertegenwoordigd op de samenkomst van afgevaardigden uit de verschillende Commissiën, ge houden 20 Juni, op uitnoodiging van de Commissie in de 6e Afdeeling, wier jaarverslag U zal inlichten omtrent doel en uitkomst der samenkomst. In het afgeloopen jaar werden gehouden 23 vergaderingen, welk aantal 24 zou zijn geweest, als niet de laatst te houden vergadering, bepaald op 23 December, ware vervallen, daar slechts één persoon kon worden opgeroepen. Er kwamen in 199 kennisgevingen van schoolverzuim. De behandeling der 9 laatst ingekomene moest worden uitgesteld tot 1908. Van de in 1906 ingekomen kennis gevingen waren nog 7 te behandelen, zoodat in 1907 be handeld zijn 197 kennisgevingen, waarvan 188 betreffende relatief en 9 betreffende absoluut schoolverzuim. Van, of namens de opgeroepenen verschenen er 109; van 14 opgeroepenen waren de adressen onbekend, 1 verlaten vrouw verantwoordde zich schriftelijk, aangezien zij wegens haar bevalling niet in staat was haar ontrouwen echtgenoot te vervangen, zoodat 73 opgeroepenen geen gehoor gaven aan de oproeping. Aan dezen is een schriftelijke waarschuwing gezonden. De redenen voor relatief schoolverzuim waren in 13 gevallen 26 47 13 5 23 28 33 2 gevallen. 3 1 geval. Ziekte van het kind Onverschilligheid der moeder Wegzending wegens willekeurig verzuim Onbekende redenen Vergissing Voor 5 kinderen had ambtshalve inschrijving plaats. - kinderen werden op verzoek der ouders weer geplaatst. 1 kind was ziek gedurende den leerplichtigen leeftijd. sch' k'nd heeft geen vast hier ter ste^ei wyl de vader n n r> n n uau tiiiiu toiicii V o movjiii ij v mg piacibo.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 633