22 (2e Afd.) verse, v. n. comm. t. wering v. schoot,verz. 10 I De meeste opgeroepen huisvaders werden vertegenwoordigd door hun vrouwen, voor een deel wegens te verrichten werkzaamheden, ziekte als anderzins, voor een deel uit onwil. De opgave der Arrond. Schoolopzieners van data en school tijden, wanneer schoolverzuim was gepleegd, en de inlich tingen door de hoofden van scholen, op enkele uitzonderingen na, ons met de meeste bereidwilligheid verstrekt, waren en zpn steeds waardevolle gegevens. Door de benoeming van den heer J. E. Wassenaar, ambtenaar aan „kinderkleeding”, tot lid der Commissie, verkeert zij in de bevoorrechte stel ling, opgaven te ontvangen of, en wanneer de opgeroepenen kleeding of schoeisel voor hun kinderen hebben ontvangen. Wanneer door de ouders wordt getracht gebrek aan kleeding als reden voor schoolverzuim voor te wenden, kan op juiste gronden het voorwendsel worden te niet gedaan, en de ouders er op gewezen, dat kleeding en schoeisel wordt verstrekt om het trouw schoolbezoek mogelijk te maken. Deze ge zamenlijke gegevens maken het mogelijk een juister oordeel te vellen over de meerdere of mindere schuld der ouders aan het schoolverzuim hunner kinderen. Allen, die voor de Commissie verschenen, ontvingen de noodige raadgevingen en vermaningen. Uit de besprekingen met de ouders bleek, dat vele geen besef hadden van het kwaad, gesticht door schoolverzuim, geen verplichtingen kenden tegenover het Hoofd der school ten aanzien van kennisgeving bij ziekte, verhuizing of andere voorkomende gevallen. Verzoeken om één of meer schooltijden verlof, wordt door de meeste ouders niet noodig geacht. Omtrent de verplichtingen der ouders van schoolgaande kinderen bleek het grootste deel geheel onkundig. Slechts weinige ouders weten, in welke klasse der school hun kind geplaatst is, of ook wanneer overplaatsing naar hoogere klassen plaats heeft. Of, en welke vorderingen hun kinderen maken is hun veelal onbekend. Van een aan moedigend woord of kleine belooning bij goed gedrag is maar zelden sprake. De meeste ouders van onwillige, onhandelbare kinderen hebben geen hooger verlangen dan opneming van hun kind in een opvoedingsgesticht, óók al is het hun eenigst kind. Om U te overtuigen, dat het belang van hun kind hun ter harte gaat, en dat zij het kwaad willen tegen gaan, martelen ze U met een schets der lichamelijke kastijdingen, hun soms zwakke, altijd jonge kinderen toegediend. Sommige „vaders” verheffen zich erop. Uit hun toon, blik en gebaren spreekt nog de wellust by het verhaal van een °Jlbar®' Jiartige kastijding. Enkelen achten hun kind gelukkig, P

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 634