Aan den Gemeenteraad van 's-Gravenhage. •I De Commissie tot wering van schoolverzuim in de 3e Af- deeling heeft, ingevolge Artikel 10 van het Huishoudelijk Reglement voor de Commission tot wering van schoolverzuim, de eer aan den Raad der Gemeente het navolgende verslag barer werkzaamheden over het afgeloopenjaar uit te brengen. De Commissie, samengesteld uit de heeren: P. Recourt, (Voorzitter), M. W. Blommers, H. Bentley, N. Scheps, J. Velt- huisen, C. de Vries en F. Dikshoorn, (Secretaris), onderging in dit jaar geene verandering. De vijf periodiek aftredende leden, zijnde de heeren Recourt, Blommers, Bentley, Scheps en Dikshoorn, werden weder voor den tijd van 3 jaren herbenoemd. De Voorzitter en Secretaris werden ook dit jaar weder her kozen. Gehouden werden 29 vergaderingen, waaronder 5 buiten gewone vergaderingen, tengevolge van de drukke werkzaam heden, als gevolg van de uitbreiding van hare afdeeling in dit gedeelte der stad. In het jaar 1906 werd door een der leden, den heer Velthuisen, de wensch geuit om eene wijziging in de grensverdeeling der afdeeling 'gebracht te zien of desnoods splitsing der af deeling, vooral ook om den Secretaris van de te drukke werkzaamheden te ontlastenevenwel werd toen besloten, alsnog eene afwachtende houding aan te nemen, doch thans meent de Commissie, dat de tijd gekomen is om een der gelijk verzoek onder Uwe aandacht te moeten brengen, omdat JAARVERSLAG van de Commissie tot wering van schoolverzuim in de 3e Afdeeling, zitting houdende m een der schoollokalen van de school aan de van Dyckstraat No. 55a, betreffende hare werk- heden over het jaar 1907.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 637