I I I 15 P. Recoürt, Voorzitter. F. Dikshoorn, Secretaris. Aldus vastgesteld door de Commissie in hare vergadering van 13 Februari 1908. schillende diefstallen enz. zou zeer stellig voorkomen worden. Van de 6e afdeeling ontving de Commissie eene uit- noodiging, om twee van hare leden af te vaardigen tot een gecombineerde vergadering van leden uit de Commission met heeren Schoolopzieners, ter bespreking om een doel treffend middel te vinden, om opgeroepen personen zoo veel doenlijk te bewegen op vergaderingen te verschijnen, waarvoor de Voorzitter en Secretaris werden aangewezen. Op 20 Juni j.l. had die vergadering plaats in de school aan de Nieuwe Schoolstraat; de Voorzitter was verhinderd tegen woordig te zijn. De laatste zeven vergaderingen zijn door ons medelid, den heer C. de Vries, niet bijgewoond kunnen worden, wegens het ondergaan van eene gewichtige operatie. Onder aanbieding van dit jaarverslag meent de Commissie met voldoening op de gunstige resultaten barer werkzaam heden over het afgeloopen jaar te mogen terugzien. i (Se Afd.) VERSL. V. I). COMM. T. WER1NT. V. SCHOOI.VERZ. 22

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 639