22 Aan den Gemeenteraad van ’s Gravenhage. VERSLAG der Commissie tot wering van school verzuim in de 4de Afdeeling, over het jaar 1907. I II III 12 216 15 Totaal 243 kennisgevingen. De Commissie tot wering van schoolverzuim in de 4e afdeeling heeft, ingevolge Art. 10 van het Huishoudelijk Reglement voor genoemde Commission, de eer aan den Raad verslag uit te brengen over hare werkzaamheden gedurende het jaar 1907. Bij den aanvang van ’t jaar werden respectievelijk tot voorzitter en secretaris herbenoemd de leden: W. J. Th. Kouwenhoven en M. J. Gillissen. In den loop van het jaar echter kwam in de samenstelling der Commissie verandering door den dood van den secretaris M. J. Gillissen. In hem verloor de Commissie een harer ijverigste en meest nauwgezette leden. Als secretaris werd benoemd de 2e ondergeteekende, terwijl in de vacature door Uwen Raad werd voorzien door de be noeming van den heer G. Adams. Overigens bleef de Commissie dezelfde. Er werden 22 vergaderingen gehouden op de daarvoor aangewezen datums, terwijl daarenboven ééne buitenge wone vergadering noodzakelijk bleek. 18 dier 23 vergaderingen werden door alle leden bijgewoond. Van de heeren Schoolopzieners werden in den loop van het jaar 243 kennisgevingen ontvangen tot oproeping van ouders en wel*: uit Arrondissement

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 641