Namens de Commissie der 4e Afdeelmg, W. J. Th. Koüwenhoven, Voorzitter. Joh. H. Koekt, Secretaris. (4e afd.) verse. v. d. comm. t. wering v. schoolverz. 22 Worden nu de reeds vertrokken leerlingen buiten rekening gelaten, dan blijkt dat van het overblijvende aantal (169): matig verbeterd zijn bijna 31'/2 en) 77 <7 veel verbeterd ruim 45'/2 Uit het hierboven meegedeelde kan het Uwen Raad blijken, dat de leden der Commissie in de 4e afdeeling gedurende ’t jaar 1907 met 40 hoofden van scholen in aanraking zijn geweest. De Commissie meent, dat dit groote aantal, veroorzaakt door ’t feit, dat de woonplaatsen der ouders be palen, door welke Commissie zij moeten worden opgeroepen en niet de standplaatsen der scholen, een bezwaar oplevert tegen goede samenwerking met de betrokken schoolhoofden. De Commissie meent met alle bescheidenheid aan Uwe Raad in overweging te moeten geven, ’t zoo mogelijk hierheen te leiden, dat in de naaste toekomst aan de Commission eenige scholen worden aangewezen, waardoor meer regelmatige besprekingen plaats kunnen vinden tusschen dezelfde school hoofden en de leden eener Commissie. Aldus vastgesteld in de zitting van 23 Januari 1908. Trouw schoolgaande 77 leerlingen. Vertrokken of afgeschreven71 Totaal 240 19

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 643