I I 22 (5e Afd.) VERST,. V. D. COMM. T. WERING. V. SCHOOLVERZ. 22 De Commissie voornoemd, J. A. H. de Voort, Voorzitter. L. C. A. van de Watering, Secretaris. ’s-Gravenhage, 24 Januari 1908, il ii kreeg deze de mondelinge, de vader de schriftelijke waar schuwing. Evenals het voorgaande jaar werden van elk relatief school verzuim aan het betrokken hoofd der school schriftelijke inlichtingen verzocht, die in bijna alle gevallen volledig werden verstrekt. Een enkele maal mocht het voorkomen, dat het antwoord luidde: dat het kind op de aangegeven tijdstippen had verzuimd zonder daartoe verlof te vragen, dan wel dat het verzuim had plaats gehad zonder dat het schoolhoofd kon opgeven, de daartoe geleid hebbende redenen. Wijders deed zich een geval voor, dat een vader zijn kind van de openbare naar de bijzondere school willende doen overgaan, de inschrijving op de laatstvermelde school werd tegengehouden, omdat hij het vaccinebewijs van het hoofd der openbare school niet eerder kon terugkrjjgen, dan nadat hij het bewijs kon overleggen, dat de inschrijving op de bijzondere school was geschied. Teneinde uit deze admini stratieve moeielijkheden te komen, werd het kind gerevacci- neerd. De Commissie achtte dit geval verschoonbaar. Kan deze Commissie in het algemeen tevreden zijn over het verschijnen ter vergadering van de opgeroepen ouders, zulks bleek bij een der Commissiën niet het geval te zijn, hetwelk aanleiding gaf tot eene vergadering van afgevaardig den van de verschillende commissiën ter bespreking van maatregelen om aan dat euvel zooveel mogelijk een einde te maken. Tot een bepaald voorstel is men intusschen nog niet kunnen geraken. De Commissie meent wijders te kunnen volstaan met verwijzing naar wat in de verslagen van voorgaande jaren nopens de oorzaken der verzuimen werd kenbaar gemaakt. Zoolang toch eensdeels armoede, anderdeels onverschilligheid der ouders als gevolg van gemis van plichtsbesef, oorzaken van de verzuimen zijn, zal van de zoo zeer gewenschte ver mindering geen sprake zijn. e...r nakoming van artikel 10 van het huishoudelijk reglement Een verzamellijst, opgemaakt uit de presentielijsten Js, ter voor de Commissiën tot wering van schoolverzuim (No. 1 van 1901) in deze gemeente aan dit verslag toegevoegd. r.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 646