22 De Commissie hield in het afgeloopen jaar 19 vergaderingen. In de samenstellingderCommissie kwamen geen wijzigingen. Bij Raadsbesluit van 25 Maart 1907 werden de heeren Eijckelhof, Van Meeuwen, Roel, Ottes en Schouten, en bij Raadsbesluit van 26 Augustus 1907 werd de heer Sluimer herbenoemd als leden der Commissie. In de vergadering der Commissie van 25 April 1907 werden de aftredende Voorzitter en Secretaris herbenoemd. VERSLAG ran de werkzaamheden der Commissie tot wering ran schoolverzuim in de 6e Afdeeling, over het jaar 1907. Van heeren Schoolopzieners in de verschillende Arron dissementen werden 40 kennisgevingen ontvangen wegens relatief en 3 kennisgevingen wegens absoluut schoolverzuim. Dientengevolge werden 43 personen opgeroepen, om voor de Commissie te verschijnen. In de jaren 1902, 1903. 1904, 1905 en 1906 bedroeg dat aantal (voor relatief verzuim) resp. 24, 35, 35, 44. en 38, en (voor absoluut verzuim) nihil.’ In 23 gevallen werd aan de oproeping geen gehoor ge geven, welk cijfer wederom iets minder ongunstig dan dat uit het jaar 1906 kan genoemd worden. In 17 gevallen verscheen de vader of de moeder-voogdes. 3 de moeder inplaats van den vader. Van de verzuimende kinderen waren 18 jongens en 25 meisjes. De redenen der verzuimen waren, voor zooveel der Com missie gegevens ten dienste stonden, in 18 gevallen huisarbeid, hoofdzakelijk wegens het passen op broertjes of zusjes, het verrichten van huiselijke bezigheden, het doen van boodschappen enz. en waarbij in 9 gevallen onverschilligheid van de ouders voor het belang, dat hunne kinderen bij het ter school gaan hebben, duidelijk uitkwam: 7 spijbelen, waarbij de ouders zich óf onver schillig óf onmachtig toonden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 648