t 25 (5e Afd.) vsRSL. v. n. comm. t. wering v. schoolverz. 22 7 gevallen armoede; in 1 geval ziekte. In een geval bleek de vader zóó liefdeloos jegens zijn kind, dat de moeder het kind elders deed verblijven, hetgeen school verzuim in de hand werkte. In een geval bleek dat het kind, dat reeds geestelijk en lichamelijk zeer achterlijk was, des avonds langs koffiehuizen loopt te bedelen. In een ander geval verklaarde de moeder hare beide dochtertjes veiliger alleen thuis dan op de school, terwijl zij zelve van huis moest zijn om gedeeltelijk den kost voor het gezin te verdienen. Van de drie kinderen, die absoluut schoolverzuim pleegden, werden twee door tusschenkomst van de Commissie voor eene school ingeschreven en aldaar geplaatst. In 9 gevallen constateerde de Commissie recidive. Bij herhaling maakte het door de ouders van verzuimende kinderen zonder gevolg laten van de tot hen gerichte op roeping een punt van bespreking in de Commissie uit en werden maatregelen overwogen, om een getrouwer opkomst te bevorderen. Een dezer maatregelen, namelijk het aan het oproeringsfor- mulier toevoegen van een afzonderlijke aanbeveling, om ter vergadering te verschijnen, wordt reeds toegepast en schijnt niet geheel zonder gunstig resultaat te werken. Ten einde zoo mogelijk tot een afdoend middel te geraken, nam de Commissie het initiatief tot het houden van een samenspreking met de overige Commissiën te dezer stede, waarbij ook de heeren Schoolopzieners in de 3 Arrondisse menten werden uitgenoodigd. Op die bijeenkomst, bijgewoond door 12 afgevaardigden uit de verschillende Commissiën en een der heeren School opzieners, werd de meening uitgesproken, dat het uitlokken van een regeeringsmaatregel, waartoe de ondergeteekende Commissie adviseerde, minder ligt op den weg der Com missiën dan wel op dien van H.H. Schoolopzieners, en dat daarom de Commissiën er zich toe zouden bepalen, zich in verbinding te stellen met de zuster-Commissiën in het ge- heele land, teneinde gegevens te verzamelen, welke in een rapport worden verwerkt en den HH. Schoolopzieners aan geboden, om aan deze als leiddraad te strekken bij het doen van stappen in de gewenschte richting. Een voorloopige Commissie van drie personen werd door de vergadering belast met een onderzoek naar de wijze, waarop de bedoelde enquête door een nader te benoemen Commis sie van meer, leden zoude behooren te worden ingesteld. Op net einde van het jaar, waarover dit verslag loopt, was ge zegde voorloopige Commisie nog niet met haren arbeid gereed.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 649