22 (5e Afd.) VERSL. V. 1>. COMM. t. wering v. schoolverz. 26 verbetering, Namens de Commissie voornoemd, A. Eyckelhof, Voorzitter. Van Meeuwen, Secretaris. Aldus vastgesteld in de Vergadering der Commissie tot wering van schoolverzuim in de 6e Afd. van 23 Jan. 1908. Een bij de Hoofden der betrokken scholen ingesteld onder zoek, of na de door de ouders ontvangen waarschuwing ver betering in het schoolbezoek was te bespeuren, had tot resultaat, dat van de gevallen, waaromtrent inlichtingen ont vangen mochten worden, in 14 gevallen 8 veel 2 eenige 5 geen werd geconstateerd, terwijl in 6 gevallen de leerlingen de school verlaten hadden. De beide kinderen, die wegens absoluut verzuim ambts halve werden ingeschreven, bezochten sedert getrouw de school. •n I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 650