I 22 .4an den Gemeenteraad van ’s-Gravenhage. door armoede; onverschilligheid dèr ouders; slechte opvoeding; spijbelen huisarbeid ziekte deelneming aan de zeevisschery onhandelbaarheid van het kind, terwijl het In 1907 hield de Commissie bovengenoemd 24 vergaderingen. Het aantal kennisgevingen van den schoolopziener over gepleegde verzuimen bedroeg dit jaar 293, waaronder 8 be treffende absoluut schoolverzuim Alle betrokken ouders ontvingen een oproeping en 149 (50 dus) er van gaven hieraan gehoor en verschenen voor de Commissie. Uit het onderzoek, door de Commissie ingesteld naar de oorzaken van het verzuim in deze 149 gevallen, bleek, dat zij ontstonden 17 malen VERSLAG van de Commissie lot wering van schoolverzuim in de Te Afdeeling over haar arbeid in het jaar 1907. 2 31 18 19 44 1 maal der Commissie 10 malen bleek, dat de verzuimen verschoon baar waren, of slechts schijnbaar waren gepleegd. Dit laatste werd veroorzaakt, doordat er verzuimd werd tijdig bericht van overplaatsing te geven aan het betrokken Hoofd der school. Evenals ten vorigen jare al is het procent dan ook lager ontstonden er weer heel wat verzuimen, doordat verscheidene jongens naar zee gingen, vóór zij aan de Leer plichtwet waren ontwassen. Nogmaals vestigt de Commissie Uw aandacht er op, dat deze wetsovertredingen niet te voor komen zijn, daar het bedrijf ze noodzakelijk maakt. werd veroorzaakt, doordat er verzuimd werd tijdig bericht al is het procent dan ook n n r> T) n n n n ■:h n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 652