Namens de Commissie voornoemd, 29 A. Hoogenraad, Voorzitter. Verschoor, Secretaris. Onder de gevallen van ziekte kwamen er enkele voor, waarin de ouders de behandeling der ziekte niet aan ge neeskundigen wilden toevertrouwen, maar die zelf ter hand namen. Daardoor meenden de Hoofden, dat de leerlingen langer thuisbleven dan noodzakelijk was en qualificeerden daarom de verzuimen als ongeoorloofd. Meestal leden de hierbij betrokken kinderen aan hoofdzeer. Dat het aantal spy be laars sterk toenam, werd veroorzaakt door de aanwezigheid van de haven, die een groote aan trekkingskracht op de jongens blijkt uit te oefenen, terwijl de afwezigheid der vaders gedurende de helft van het jaar dit misbruik zeer in de hand werkt. Aan de betrokken hoofden der scholen werd geregeld om inlichtingen gevraagd, over het aantal en den aard van de door hunne leerlingen gepleegde verzuimen. Op één na beant woordden deze heeren altijd de hun toegezonden aanvrage, wat door de Commissie zeer op prijs werd gesteld en haar be langrijken steun verleende bij haar arbeid. De Commissie legt den nadruk er op, dat haar arbeid alleen resultaat kan hebben, als de Hoofden met hun rapporten steunen. Daarom betreurt ze het, dat ze voor één dezer heeren hierboven een uitzon dering moest maken. De heeren A. Hoogenraad en C. F. Verschoor werden res pectievelijk als Voorzitter en Secretaris herkozen. In de samenstelling der Commissie kwam verandering, door de ontslagaanvrage van den heer J. L. van der Toorn. Het deed der Commissie leed hem te moeten missen. In zijn plaats werd benoemd de heer H. C. Vermaat, die in Decem ber werd verwelkomd en zitting nam. (7e Afd). VER8I.. V. D. COMM. T. WERING V. SCHOOLVERZ. 22

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 653