23 3 Van de leerlingen, die geen einddiploma ontvingen, zijn 6 tot de school teruggekeerd. 34 Afgewezen werden met den staat Toegelaten werden zonder examen na schriftelijk examen. na schr. en mondei, examen jongens: 208 20 totaal 269 25 23 317 39 3 leerlingen. 5 1 6 15 tot klasse II n HI A 2 Vrijstelling van schoolgeld genoten 10 leerlingen, waar- meisjes: 61 5 totaal 5 De toelatings-examens voor de eerste klasse der scholen A en B hadden dit jaar plaats aan deze school; de uitslag daarvan was als volgt ingeschreven waren 375 candidaten, 19 trokken zich voor den aanvang van het examen terug, zoodat over 356 candi daten beslist moest worden. Van de toegelatenen kwamen 107 (83 jongens en 24 meisjes) aan de school met 3-jarigen cursus. Van de niet tot eene hoogere klasse bevorderde leerlingen keerden in September 1907 tot de school terug: klasse I. III. A. III. B. Totaal Van andere hoogere burgerscholen kwamen nieuwen cursus op deze school: in klasse I. III. A. III. B. Totaal Na examen werden toegelaten 4 leerlingen. 24 leerlingen. 9 7 3 43 onder 1 meisje. Nu de Hoogere Burgerschool met 3-jarigen cursus aan het md van het schooljaar 1907/1908 25 jaar zal bestaan heb- ®n’ achten wij het niet van belang ontbloot, hieronder een at van bevolking gedurende dat tijdperk te doen volgen: VERSLAG OMTRENT HET MIDDELB. ONDERWIJS. •)f n n v ff ff n ff n ff i 16 II. II.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 657