1 65 I legen nabij en ten westen van den Pompstationsweg, van 1 Februari 1907 tot en met 31 Januari 1912; aan H. J. van "Weert kosteloos eene oppervlakte grond, op den Asch- en vuilnisstaal te Scheveningen, in de Westduinen, ingenomen door aldaar gebouwde stalling met arbeiderswoning en bergplaats voor karren, van 1 April 1907 tot en met 31 Maart 1908: aan de Vereeniging „Haagsehe Volksspeelter- reine n” een Gemeenteterrein, groot ongeveer 7427 c.A., gelegen tusschen de Gaslaan endeHondiusstraat, alsmede verschillende in de Gemeentemagazijnen aanwezige oude gymnastiektoestellen, zulks tot wederopzeggens toe en tegen betaling van een recognitie van f 1- per jaar; aan A. van den Elshout eene oppervlakte Ge meentegrond en Gemeentewater, uitmakende de helft van de aan de zuidoostzijde der sprank gelegen zijsprank met den zich aan de zuidwestzijde daarvan bevindenden Gemeentebaggerstaal, achter den Kweekerijweg, van 1 Juli 1907 tot en met 31 December 1908, tegen eene vergoeding berekend naar f240,—per jaar, en ongeveer 300 M2. ter weerszijden van een 5 M. breeden weg, tusschen den Kweekerijweg en het Militair oefenings- terrein van 1 November 1907 tot en met 31 December 1908, tegen eene vergoeding berekend naar f 180,perjaar; aan J. H. Koert kosteloos het gymnastieklokaal van de Openbare Lagere School der 2e klasse aan de Nieuwe Haven no. 93 B„ tot het geven van kosteloos onderwijs aan de alhier gevestigde Volksklasse voor gymnastiek van het Nederlandsche Gymnastiekverbond, van 1 Octo ber 1907 tot en met 30 September 1908, op Woesdag- en Zateravond van elke week, telkens van 8'/2 tot 10 uren, tegen eene vergoeding van de kosten van ver lichting van het lok lal, bedragende eene som van f 20.52 aan het Bestuur der ’s-Gra venhaagsche Gym nast i e k o n d e r w ij z e r s-V e r e e n i g i n g kosteloos het Gymnastieklokaal van de Gemeenteschool aan de Ter- westenstraat no. 101, tot het geven van kosteloos onder wijs aan de Volksklasse voor gymnastiek van gemelde vereeniging, wekelijks op Dinsdag- en Vrijdagavond t 5

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 65