t1- '?:r 66 Ëc Aan het Bestuur van de Onderafdeeling ,,’s-Graven- hage” van den Nederlandschen Bond van Ge- - aan het Bestuur van de Vereeniging tot Bevordering van Handenarbeid te ’s-Gravenhage (H u is vlij t) koste loos het bênedenachterlokaal en het daaraangrenzende tusschenlokaal, alsmede de beide houten achterlokalen in het Gemeentegebouw Wagenstraat no. 119, voorj het geven van onderwijs in handenarbeid, van 1 Januari 1907 tot en met BI December 1911 ,opDinsdag-, Woensdag en Vrijdagnamiddag van 5 tot 7 uren, op Donderdag- namiddag van 1 tot 5 uren en op Zaterdagnamiddag van 2 tot 5 uren, alle vier lokalen zoo noodig verwarmd en verlicht, tegen eene jaarlijksche vergoeding van f 312,voor het van Gemeentewege schoonhouden van en aanmaken van de kachels in de lokalen; aan het Bestuur der Afdeeling Scheveningen van de Maatschappij „Tot Nut van ’t Algemeen’' kos teloos het gymnastieklokaal en de twee onmiddellijk daaraan grenzende leerlokalen van de gemeenteschool aan de Keizerstraat, met twee op de schoolgang uit komende open plaatsen, zulks met vrij gebruik van vuur en licht, ten behoeve van de aan die Afdeeling verbonden teekenschool voor aanstaande ambachts lieden, van 16 September 1907, tot wederopzegging, doch niet langer dan tot 15 Maart 1912, gedurende het tijdvak van 16 September tot 15 Maart van elk jaar op vier avonden per week; aan het Bestuur der Vereeniging „De Nationale Kindervriend” kosteloos het zoo noodig verwarmde gymnastieklokaal van de Gemeenteschool aan de van Dijckstraat, voor het geven van zangonderwijs aan kinderen uit de arbeidende klasse, van 18 April 1907 tot en met 31 Maart 1908, op Donderdagavond van 8 tot 10 uren en op Zaterdagmiddag van 2 tot 4 uren, terwijl voor de gasverlichting het lokaal zal worden bediend door een muntgasmeter; van 8 tot 10 uren en op Woensdagavond van 7 */2 tot 8 '/2 uren, van 1 November 1907 tot en met 15 April 1908, terwijl voor de gasverlichting het lokaal zal worden bediend door een muntgasmeter; SA'- -

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 66