23 7 3 1 examen-commissie het volgende aan 3 6 11 1 12 1 4 5 1 meisje. 24 37 13 1 9 17 3 1 Afgewezen. 15 20 10 verre van bevredigend. Wij teekenen Tot de 2e klasse: na afgelegd examen zonder examen totaal Tot de 3e klasse: na afgelegd examen zonder examen totaal Tot de 4e klasse: na afgelegd examen zonder examen totaal Tot de 5e klasse: zonder examen worde gehouden. Plant- en Dierkunde. Tal van candidaten bleken geen rekening te hebben gehouden met de eischen van toelating. Vooral het determineeren van planten liet veel te wenschen over. Enkele candidaten maakten den indruk, nimmer iets van beteekenis van de nat. historie te hebben geleerd. Eén candidaat kwam er rond voor uit, slechts 14 dagen les te hebben genomen, üe algemeene indruk was, dat vele can didaten eenige schoolwijsheid verworven hadden, doch dat ZÜ niet hadden leeren zien. Scheikunde. Twee van de 13 candidaten hadden nooit iets aan scheikunde gedaan. Het schriftelijk werk van de De toelatingsexamens tot de 2e, 3e, 4e en 5e klassen der Hoogere Burgerscholen met 5-jarigen cursus werden ditjaar gezamenlijk afgenomen aan de school Bleijenburg, door eene examen-commissie, voor elk vak samengesteld uit leeraren van de drie scholen. De ondervolgende staat geeft het resultaat van dit examen (waaronder begrepen het hierboven reeds medegedeelde voor deze school). 3 jongens, Aantal candidaten. Geslaagd. 2e klasse 3e 4e 5e Dit resultaat was uit het verslag der VERSLAG OMTRENT HET MIDDELB. ONDERWIJS. n n 1 n T) T) n a*w TVLOlug Vlt/L ^ACI>U1 VU'Will 1X1100 JC7 1WL V VlgVUUO tl cl 11 J opdat daarmede in de toekomst door de candidaten rekening

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 661