23 I 8 I 2. Onderwijs. De taalleeraren, die onderwys geven in de le klasse, klaagden eenstemmig over het feit, dat een groot deel der leerlingen dier klasse bij den aan vang van den cursus niet in staat was, zelfs in zeer eenvoudige zinnen aan te geven, welken dienst de woorden daarin doen (onderwerp, naam woordelijk gezegde, enz.), noch ook tot welke woordensoort ze behooren. De klacht betrof niet ondergeschikte punten, maar hoofdzaken, waarvan de reden in de voorafgegane op leiding moet gezocht worden. Een en ander geeft tot bezwaren, in het bijzonder ook bij het leeren van vreemde talen, aanleiding. 8 fcl 11 overigen werd voor 1 met voldoende, voor 1 met even voldoende, en voor de overigen allen met zeer onvoldoende getaxeerd. Aardrijkskunde. Over het algemeen bleek meer het boek bestudeerd dan de kaart geraadpleegd te zijn. Duitsch. De kennis en de toepassing van de meest elemen taire regels der spraakkunst getuigden van geheel onvol doende voorbereiding. Onder de candidaten voor de 4e klasse waren er, wien men bezwaarlijk voor de 2e klasse een ook. maar even voldoend cijfer had kunnen geven. Fransch. Een zeer groot aantal candidaten hadden een zeer geringe en zeer oppervlakkige kennis van de vervoeging der onregelmatige werkwoorden en van de voornaamste taalregels. De woordenkennis liet bij velen te wenschen over. Velen begrepen een hoogst eenvoudige vraag, die hun in het Fransch gedaan werd, niet, en het was een uitzon dering, een candidaat aan te treffen, die een eenigszins be hoorlijk antwoord in het Fransch kon geven. In den cursus 1907/1908 volgden 14 leerlingen, waaronder 1 meisje, de lessen zonder betaling van schoolgeld. 3. Onderwijzend personeel. De heeren Dr. J. J. Attema, M. C. Valk en P. J. Schijf werden met ingang van 1 September 1907 opnieuw vooreen jaar benoemd tot tijdelijke leeraren, onderscheidenlijk in scheikunde, in plant- en dierkunde en in gymnastiek. Aan den heer W. H. Hengevelt, leeraar aan de H. B. S. met 3-jarigen cursus werd opgedragen het geven van 4 uren per week gymnastiekonderwijs. Mej. E. J. Korthals werd met ingang van 1 December 1907 voor den loopenden cursus aangesteld tot leerares in de gymnastiek aan de meisjes. VERSLAG OMTRENT HET MIDDELB. ONDERWIJS. A

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 662