23 9 9 2e 10 3e 4e Directeur: Dr. E. H. Groenman. 26 64 51 47 217 2e 3e 5e 9 13 7 9 24 22 21 18 ■21 20 18 20 20 20 18 4. Leerlokalen. De groote vergaderzaal werd dit jaar bestemd voor leeraars kamer, dientengevolge kon de leeraarskamer voor kaarten- kamer dienst doen. Hoewel hiermede eenigermate aan de in vorige jaarverslagen geuite klacht is tegemoet gekomen, blijft het gemis van een leslokaal voor de aardrijkskunde zich doen gevoelen. lingen, verdeeld als volgt le klasse 29 jongens. r> ff n 1. Leerlingen. De cursus 1906/1907 eindigde in Juli 1907 met 297 leer- 2e 3e 4e 5e Totaal 37 leerlingen. 41 86 70 62 297 8 meisjes, totaal 15 22 19 16 80 14 jongens, 9 meisjes, totaal 15 22 11 18 14 11 18 18 2Ó 18 De klassen zijn verdeeld in 16 parallel-afdeelingen, te weten le klasse Afd. A. B. O. A. B. A. B. C. A. B. 0. D. De cursus 1907/1908 telde aan het eind van het verslagjaar 320 leerlingen, verdeeld als volgt: le klasse, 51 jongens, 18 meisjes. 29 10 43 16 56 22 VERSLAG OMTRENT HET MIDDELB. ONDERWIJS. ff n n n n n ff n n r> n n n C. Hoogere Burgerschool met 5 jarigen cursus, aan de Stadhoudersiaan. (B. II.) n n n r ff n n n n ff ff n •n 11 n ff n n ff r> ff T> ff ff n r, ff 4e 23 ff 53 22

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 663