23 11 3. Gebouw. en 1 toehoorderes. en 1 2. Onderwijzend personeel. Aan den heer Dr. H. J. van Wijk werd opgedragen het geven van 12 wekelijksche lesuren in de. scheikunde. De heer H. van Loghem, tot dusver tijdelijk leeraar, werd met ingang van 1 September 1907 benoemd tot vast leeraar in wiskunde, werktuigkunde en cosmographie. De heer Mr. M. J. van der Flier werd tot vast leeraar benoemd in de staatswetenschappen. 2e 3e 4e 19 18 19 21 4 5 3 weten le klasse Afd. 24 14 _3 58 Bij dezerzijdsch schrijven van 16 December 1907 No. 1307 werd door ons opnieuw de aandacht van het College van Burgemeester en Wethouders gevestigd op den grooten hin der, dien het onderwijs in de school aan de Stadhouderslaan van het straatgedruisch ondervindt. A. 13 jongens, 5 meisjes, totaal 18 B. 15 C. 13 D. 16 E. 21 jaar 218 leerlingen, en 1 toehoorderes, verdeeld als volgt: le klasse 78 jongens, 17 meisjes. 41 31 10 Totaal 160 De 4 klassen waren gesplitst in 11 parallel-afdeelingen, te D. Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus aan de Waldeck Pyrmontkade (tijdelijk aan het Westeinde), B III. Directeur: Dr. J. F. Haverman. 1. Leerlingen. De cursus 1906'1907 eindigde in Juli 1907 met 118 leer lingen, verdeeld als volgt: le klasse 47 jongens, 23 meisjes, totaal 70 2e 35 13 48 Totaal 82 36 118 De cursus 1907/1908 telde aan het eind van het verslag- VERSLAG OMTRENT HET MIDDELB. ONDERWIJS. n n n H n v n n H

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 665