23 14 6 candid. 55 1 7 3 1 1 3 Onderwijzend personeel. Mej. S. J. Kaempff, leerares in wiskunde en boekhouden, die een reeks van jaren aan de school verbonden is geweest, verzocht en verkreeg om gezondheidsredenen haar eervol ontslag. Haar taak werd tot aan de groote vacantie tijdelijk waargenomen door de dames N. Klaassen en M. E. Pynacker Hordijk. Mej. Klaassen werd vervangen door Mej. Rendier. Met ingang van den nieuwen cursus werd definitief ter vervanging van Mej. Kaempff benoemd tot leerares in wiskunde Mej. J. M. Graftdijk, doet, in de wiskunde. Het onderricht in boekhouden werd opgedragen aan de leerares Mej. van Malsen. Mej. dr. Loke werd benoemd tot privaat docent aan de Universiteit te Groningen en verzocht op dien grond haar eervol ontslag. Het onderwijs in het Fransch wordt te barer vervanging tijdelijk door mej. A. L. Oppenheim gegeven. Gebouw. Tengevolge van de uitbreiding van het leerplan en de daaruit voortvloeiende behoefte aan meerdere ruimte, zal het gebouw weldra blijken te klein te zijn. Voor den cursus 1908/09 is aan dit bezwaar voorloopig tegemoet gekomen. Het oogenblik kan echter niet uitbljjven, dat de behoefte Van de tot de le klasse toegelaten meisjes hebben 11 de school niet bezocht. 46 candidaten. 1 De toelating tot den cursus 1907/1908 was als volgt: Voor de le klasse: Aangegeven 53 candidaten. Zonder examen toegelaten Na afgelegd examen Afgewezen Voor de 2e klasse: Aangegeven 4 candidaten. Zonder examen toegelaten Na afgelegd examen Voor de 3e klasse: Aangegeven 5 candidaten. Zonder examen toegelaten Na afgelegd examen Afgewezen Totaal VERSLAG OMTREKT HET MIDDELB. ONDERWIJS. n r> n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 668