23 15 geene 44 leerlingen. Inrichting van het onderwijs en leergang waren als in de vorige verslagjaren. F. Zeevaartkundige School te Scheveningen. Directeur: de heer S. J. Krijt. 43 leerlingen, 50 44 32 19 3 aan belangryk meerdere schoolruimte zich dringend doet gevoelen. Waar wij reeds herhaaldelijk aan Burgemeester en Wethouders het kiezen van een betere plaats voor deze Meisjesschool aanbevalen, moeten wij thans in overweging geven, de noodzakelijkheid van uitbreiding der school tijdig ernstig onder de oogen te zien. Het totaal der leerlingen, die in 1907 de lessen volgden, bedroeg 78. 33 nieuwe leerlingen werden tot de school toegelaten. Het schoolbezoek was over de verschillende maanden als volgt verdeeld: in Januari Februari Maart April „Mei Juni Juli t/m November December. Bijzondere scholen. Pi Academie van Beeldende Kunsten. Directeur: de heer Jan L. Springer. Het aantal leerlingen bedroeg in den cursus 1906/1907, met inbegrip van den zomercursus, 752. Van dezen waren 719 uit ’s-Gravenhage, 33 uit Scheve ningen. Onder hen waren 58 afkomstig van andere gemeenten. Aan 22 leerlingen werd gratis onderwijs verstrekt, terwijl 16 leerlingen voor rekening van Academieleden de lessen volgden. Den namiddag-cursus in handteekenen volgden 10 leerlin gen. De dagcürsus voor kunstnpverheidsvakken telde van 1 September-1 April 23 mannelijke en 15 vrouwelijke leer werk’ Van 1 1 September 29 mannelijke en 7 vrou- De afdeeling middelbaar onderwijs telde 51 leerlingen, e schilderklasse 27 vrouwelijke en 12 mannelijke leerlingen. VERSLAG OMTRENT HET MIDDELB. ONDERWIJS. n n n T n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 669