67 meenteam btenaren kosteloos twee lokalen in het gebouw der Hoogere Burgerschool met 3-jarigen cursus aan de Raamstraat, voor het houden van een cursus in Gemeenteadministratie, van 1 Juli 1907 tot en met 31 Mei 1910, wekelijks op Donderdagavond, telkens van 7 tot 9 uren, tegen eene vergoeding van f 70,— per jaar, voor het van Gemeentewege verwarmen, verlichten en schoonhouden van de lokalen en het aanmaken van de in elk dier lokalen aanwezige kachel; aan de Nationale Vereeniging het gymnastiek lokaal, behoorende bij de Gemeenteschool aan de Rijs- wijksche straat no. 157, voor het geven van kosteloos gymnastiekonderwijs, ten behoeve van de Jongensbrigade dier Vereeniging, van 1 Juni 1907 tot en met 31 Mei 1910, op Maandagavond en Vrijdagavond van elke week, telkens van 7 */2 tot 10 uren, tegen eene vergoeding van f 8,per jaar, voor het van Gemeentewege ver warmen van het lokaal, terwijl voor de gasverlichting het lokaal zal worden bediend door een muntgasmeter aan J. Maehenbach kosteloos het gymnastieklokaal met de daarin aanwezige toestellen, behoorende bij de Gemeenteschool aan de Badhuiskade nó. 27, tot het geven van gymnastiekonderwijs aan jongens van 13 tot 18 jaren, kinderen van leden der Werkliedenvereeniging Eendracht maakt Macht” te Scheveningen, van 1 Sep tember 1907 tot en met 31 Augustus 1908, op Woens- avond van elke week, telkens van 7 tot 10 uren, terwijl voor de gasverlichting het lokaal zal worden bediend door een muntgasmeter; aan het Bestuur der Afdeeling ,’s-Gravenhage” van de Nederlandsche Onderwijzers-Propa- g a n d a-C lub voor drankbestrijding kosteloos een lokaal in elk der Gemeentescholen aan de Korte Lombardstraat no. 11 en de Ammunitiehaven no. 10, voor het houden van alcoholcursussen voor leerlingen uit de hoogste klasse eener lagere school en voor hen, die de school reeds hebben verlaten, van 1 October 1907 tot en met 30 September 1908, op Woensdagavond van elke week, telkens van 7 tot 8 uren, tegen eene vergoeding van f 20,voor het van Gemeentewege verwarmen en verlichten van bedoelde lokalen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 67