I I 23 16 29 Timmeren. Meubelmaken 2e 3e 25 11 Van 10 leerlingen, die examen deden voor de acte L. 0., slaagden er 9, van 12 leerlingen, die examen deden voorde acte M. O. M.1 slaagden er 8. 2 leerlingen slaagden voor het acte-examen M. O. M.n. In het leeraarspersoneel kwamen eenige veranderingen. De heeren W. A. A. Dobbe, H. J. Timmer, L. C. de Konig, Lampe, Balfoort en Mej. Dyserinck treffen wij aan als tijdelijk aangestelde onderwijskrachten. De leeraren Midderigh, Middelraad en Westbroek vroegen en verkregen hun eervol ontslag. Laatstgenoemde 2 werden vervangen respectievelijk door de heeren H. A. Hazeloop en H. C. Verbrugge. De bouwkundigen H. F. Hoekstra en S. Stigter werden aangesteld tot leeraren in de elementaire klassen. De school ontving een verhooging van Rijkssubsidie met f 5000,—, hetwelk dus thans f 10.000,bedraagt. Het Be stuur klaagt echter, dat deze verhooging nog niet voldoende is om de leeraren toereikend te bezoldigen. B. De Ambachtsschool. Directeur: de heer Th. van Harderwijk. Bij den aanvang van het schooljaar 1907 bedroeg het aantal leerlingen 352, waaronder 119 nieuwe. Dit aantal nieuwe leerlingen is geringer dan in vorige jaren, doordat de 2e en de 3e klasse gesplitst moesten worden, speciaal voor timmeren, machine-bankwerken en electrisch bedrijf. Voor de toelatingsexamens hadden zich aangemeld 278 candidaten; van dezen konden 88 worden toegelaten zonder examen, op de verklaring van het Schoolhoofd, terwijl 168 toelatingsexamen deden, totaal 251, van wie echter slechts, wegens gebrek aan ruimte, 119 werden aangenomen. Ten gevolge der verbouwing en uitbreiding der school, zal, naar het Bestuur hoopt, in de toekomst afwijzing van leerlingen, op grond van plaatsgebrek, niet meer behoeven te geschieden. De cursus 1907/1908 ving aan met: 120 leerlingen der le klasse. 121 2e Totaal 352 Aan het eind van het verslagjaar was de verdeeling der leerlingen naar hunne vakken als volgt: le kl. 2e kl. 3e kl. totaal. 33 29 86 24 9 VERSLAG OMTRENT HET MIDDELB. ONDERWIJS. Hl j, 6e

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 670