23 17 Afdeeling: Burger-Avondschool dezer school. De school telde 134 leerlingen, als volgt verdeeld: 2e Smeden (vuur- en bankwerken). Verven Electrotechniek Koper-, lood- en zinkbewerking 90 28 92 13 33 5 30 5 30 8 35 6 29 31 27 26 21 A. B. C. A. B. Ie klasse afdeeling Aan 36 leerlingen werd vrijstelling van de betaling van schoolgeld toegestaan. De Vereeniging Armenzorg” keerde wekelijks aan een 10-tal door hare bemiddeling geplaatste leerlingen een bedrag uit, afwisselend van f 0.60 tot f 1.20. In het leerplan kwam geenerlei verandering. De lessen konden niettegenstaande de verbouwing der school geregeld worden gegeven, waartoe eenige lokalen der Teekenacademie tijdelijk in gebruik werden afgestaan. De cursus voor Gasfitters werd ook in dit jaar gegeven. Slechts één volwassene meldde zich daartoe aan, terwijl de cursus overigens werd gevolgd door '28 leerlingen. Aan 12 hunner werd het getuigschrift uitgereikt als bewijs dat zij den cursus met goeden uitslag hebben gevolgd. In het leeraarspersoneel kwam weinig verandering. De heer T. J. Bakker, leeraar in het instrumentmaken verzocht en verkreeg eervol ontslag, hij werd vervangen door den heer A. Bakker. De heer H. Diehl, leeraar in het timmeren, verzocht en verkreeg eervol ontslag, hij werd vervangen door den heer J- J. P. Claus. Het aan de Vereeniging toegekend Rijkssubsidie werd ver hoogd met f 20.000 en dus gebracht op f 30.000 per jaar. Het subsidie der Provincie werd van f 3000.op f 3500.— verhoogd. De Gemeente verleende aan de Vereeniging een voorschot van f 220.000.— tegen 5 voor rente en aflossing, en ver hoogde het jaarlijksche subsidie met f 21.000. Van de leerlingen waren 24 uit. Scheveningen en 42 uit gemeenten buiten Den Haag afkomstig. Ie kl. 2e kl. 3e kl. totaal. 27 15 27 2 VERSLAG OMTRENT HET MIDDELB. ONDERWIJS. 1 V n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 671