23 19 Industrieschool voor Meisjes. C. Directrice: Mejuffrouw Jac. S. Beydals. terwijl de cursussen telden: 19 Van deze Het werkelijk aantal leerlingen be- 21 9 6 31 57 55 45 157 leerlingen. Totaal Cursus A. B. C. D. E. F. De curses 1906/1907 ving aan op 27 Augustus 1906 met 157 leerlingen voor de drie klassen, verdeeld als volgt: Nuttige handwerken Fraaie Lingerie Wollennaaien Behandeling der wrasch Boekhouden Ie klasse (3 afdeelingen) 2e (3 3e (2 cursusleerlingen volgden echter verscheidene meer dan één cursus. Het werkelijk aantal leerlingen be droeg 48, zoodat de school gedurende den cursus 1906/1907 telde: 205 leerlingen. Van dezen verlieten 30 de school, zonder den 3-jarigen cursus te hebben afgeloopen. 6 leerlingen verlieten de school na den 3-jarigen cursus te hebben afgeloopen. 17 leerlingen verlieten de school na verschillende cursussen te hebben afgeloopen. 3 leerlingen der cursussen verlieten de school tusschentijds. Tien leerlingen onderwierpen zich aan het schoolexamen boekhouden; zij verkregen allen het diploma. Eéne leerlinge verwierf het schooldiploma voor lingerie. Het staatsexamen voor de nuttige handwerken L. O. werd afgelegd door 18 leerlingen, die allen slaagden; dat voor fraaie handwerken L. O. door 5 leerlingen, die eveneens allen slaagden. De uitslag der toelatingsexamens was als volgt: Voor de le klasse geëxamineerd 65, toegelaten 57 leerlingen, 2e n 13, 6 cursussen 10, 9 De verdeeling der klassen voor den cursus 1907/1908 was als volgt; VERSLAG OMTRENT HET MIDDELB. ONDERWIJS. v n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 673