23 H. 's-Gravenhaagsche Vakschool voor Meisjes. Directrice: Mejuffrouw A. Berghuis. Wegens plaatsgebrek moesten 101 leerlingen worden af- diploma’s voor verschillende vakken uitgereikt. De school telde aan het eind van het verslagjaar de navolgende aantallen leerlingen Het eindexamen van den Handelscursus werd afgelegd door 24 leerlingen, van wie 19 het getuigschrift verkregen. Van deze zijn 15 geplaatst op handelskantoren. I. Burger-Avondschool, Teekenschool van de Patronaatscommissie te Scheveningen. Directeur: de Heer Ch. L. Wesseling. Volledige opleiding: Dienstboden Kostuumnaaien. Voorbereidende Klasse Kamenier. Kinderjuffrouw Huisnaaister. Boekhoudster 23 leerlingen 62 33 48 16 21 6 Totaal 209 Aan deze school wordt onderwijs gegeven aan leerlingen van af 12 jaar, in vakteekenen en in verband daarmede w lezen, schrijven en rekenen. Verschillende dag- en avondcur sussen 191 Totaal 400 gewezen. Er werden in den loop van het verslagjaar 19 J2r'--- Aan 23 leerlingen werd vrijstelling verleend van de betaling j van schoolgeld. De onderwijzeressen Mej. J. Tol, Mej. B. Mulder en Mej. E. Plate verkregen op haar verzoek eervol ontslag. Als nieuw aangestelde onderwijskrachten troffen wij aan: Mej. L. de Jong voor Kostuumnaaien en Mej. R. Broekhuijzen voor Fransche taal; bovendien een aantal tydelijk aange stelde onderwijzeressen. 22 VERSLAG OMTRENT HET MIDDELB. ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 676