23 23 Het schoolgeld bedraagt f 2,50 voor den volledigen cursus. Teekenschool van de Patronaatscommissie te ’s Gravenhage. Directeur: de heer E. R. Klaver. Commissie van Toezicht. In de samenstelling der Commissie kwam in het afgeloo- pen jaar geene verandering. De leden in het. voorafgaande jaar belast met het bezoeken der bijzondere scholen, kweten zich ook dit jaar wederom van die taak. De Commissie van Toezicht op de openbare en bijzondere scholen van Middelbaar Onderwijs te 's-Gravenhage, H. M. de Vries, Voorzitter. J. H. Andries, Secretaris. 2e 3e 4e Het schoolgeld bedraagt f 4.— voor volledig onderwijs, f 150 voor enkele lessen. Aan verschillende leerlingen werd geheele of gedeeltelijke vrijstelling van de betaling van schoolgeld toegestaan. Deze teekencursus telde 50 leerlingen, verdeeld als volgt: le klasse, 26 voor volledig onderwijs, 2 voor enkele lessen. 17 4 1 De school is verdeeld in drie klassen: de le klasse telde 13 leerlingen, 2e n 3e totaal 11 6 30 VERST,AG OMTRENT HET MIDDELB. ONDERWIJS. f? r> r> n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 677