23 1- I 27 II. Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus aan de Waldeck- Pyrmontkade (tijdelijk aan het Westeinde) B III. 1 Vakken van onderwijs. Inkomsten. LEERAREN. Nederlandsche taal. Dr. J. F. Haverman. 4250 4 Wiskunde. Dr. A. L. Zaalberg. 2200 21 id. 2200 21 P. Visser. G. J. de Groot Plant- en dierkunde. 2200 19 J. Fillekes. Aardrijkskunde en geschied. 2200 21 H. Korst. 2400 21 Br. W. van Schothorst. 2400 21 A. Haringx. Fransche taal. 23 2200 A. Broers. Engelsche taal. 2200 20 G. W. Spitzen. Hoogduitsche taal. 23 2800 P. J. Groenevelt. 1540 Handteekenen. 22 J- Kamerbeek. Wiskunde. 2200 21 Dr- H. J. v. Wjjk. Scheikunde. 2200 7 A. H. Mettrop. Fransche taal 2200 U Th. A. Verdenius. Hoogd. taal. 2400 14 E. F. Hardenberg (tyd.) Wiskunde. 1900 19 Nederl. taal. 1900 19 Staatsinr. en Staatshuish.k. 200 2 Boekhouden. 100 1 Bevoegdheid of toelating. M. O. Fransch, art. 77a. A en B. M. O.Engelsch,art.77&. 1 Dr. in de St. en de R.w. art. 87. M. O. Boekh. art. 75a. O Nederlandsche taal, aardrijks kunde en geschiedenis. Nederlandsche taal. Dr. in de letteren, art. 87 en art. 74a. Dr. in de wis- en natuur kunde, art. 87. Officier der Artillerie K I, V art. 70. Drs. plant- en dier kunde, art. 87. M. O. gesch. en aardr. art. 745 en c. Drs. in de Nederl. letter., art. 87. Dr. id. H- J* Nassau Noorde- wier (tyd.) Dr. J. H. Wittoveen (tijd.) H-J-H. van Vianen (tijd.) M. O. Hoogduitsch, art. 77c, A en B. M. O. handteekenen, art. 77d. Ds. Wis- en natuurk. art. 87. Dr. in de Scheikunde art. 87. M. O. Fransch B. art. 77a. M. O. Hoogduitsch B. art. 77c. Ds. Wis- en natuurk. art. 87. Ds. N. en L. art. 87.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 681