Bijlage 24 VERSLAG van Curatoren van het Gymnasium te ’s-Gravenhage over het jaar 1907. 1. College van Curatoren. Ons college leed een zwaar verlies door den dood van ons medelid Mr. J. S. D. van Doorn op 16 Mei 1907. Gedurende den tijd dat hij van 1894—1903 het secretariaat waarnam, hadden wij ruimschoots gelegenheid zijn ij$er en bekwaamheid te waardeeren en stond hij ons bij met de kennis en ondervinding in zaken van het Hooger Onderwijs door hem opgedaan ten gevolge van de te voren door hem vervulde betrekkingen. Nadat het secretariaat aan zijn opvolger was overgedragen, mochten wij tot aan het einde toe ondervinden, hoezeer de bloei van het Gymnasium hem ter harte ging en heeft hij ons zijn goede diensten bewezen, totdat de ziekte, die ten slotte zyn lichaam sloopte, hem voorgoed verhinderde onze vergaderingen bij te wonen. Wij zullen in hem een ambt genoot blijven missen, van wiens omgang wij de aange naamste herinnering behouden. Ter vervulling van de door zijnen dood ontstane vacature, werd bij Raadsbesluit van 24 Juni benoemd Jhr. Mr. WT. H. de Savornin Lohman, raadsheer in den Hoogen Raad der Nederlanden. De heeren Jhr. Mr. D. G. van Teylingen, Jhr. Mr. C. H. Beelaerts van Blokland en Dr. H. J. de Dompierre de Chaufepié werden herkozen, respectievelijk als Voorzitter, Onder-voor- zitter en Secretaris. 2. De Wet tot regeling van het hooger onderwijs, organieke verordeningen, reglementen, instructiën, enz. Bij Raadsbesluit van 26 Augustus werd de volgende Ver ordening vastgesteld tot wijziging der verordening tot regeling der jaarwedden van de leeraren aan het Gymnasium: Artikel 1. Artikel 2, ie lid, wordt gelezen als volgt: De aanstelling der overige leeraren geschiedt op de vol gende jaarwedden:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 689