68 aan het Bestuur der Strijkorkestvereeniging „Eu terpe” een lokaal in het Gemeentegebouw Wagen straat no. 119, voor het houden van repetitiën, gedurende het tijdvak, ingegaan 1 Augustus 1906 en eindigende 30 April 1907, op Donderdagavond van elke week, telkens van 8 tot 11 uren, tegen betaling vaneenesom van f 10,voor het gebruik, van eene som van f 22,68 voor de verwarming en verlichting en van eene som van f 30,voor het schoonhouden van het lokaal en het aanmaken van de daarin aanwezige kachel; aan het Bestuur van de Scherm- en Athletiekver- eeniging „Wilhelmina-Garde” het gymnastieklokaal der Openbare Lagere School der 2de klasse aan de Korte Lombardstraat no. 4, voor het houden van oefe ningen, gedurende het tijdvak, ingegaan 1 Maart 1907 en eindigende 31 Augustus d. a. v., op Dinsdagavond van elke week, telkens van 9 tot 11 uren, tegen be taling van eene som van f 10,voor het gebruik van het lokaal aan het Bestuur van de Afdeeling „’s-Gravenhage” der Nederlandsche Weerbaarheidsvereeni- ging” het gymnastieklokaal der Gemeenteschool aan de Nieuwe Schoolstraat no. 22a, voor het houden van een geregelden cursus in den wapenhandel, ten behoeve van de leden van gemelde Vereeniging, gedurende het tijdvak, ingegaan 1 Maart 1907 en eindigende 30 Juni d. a. v., op Donderdagavond van elke week, telkens van 7*/2 tot 8 */2 uren, tegen betaling van eene som van f 6,66s voor het gebruik van het lokaal, terwijl voor de gasverlichting het lokaal wordt bediend door een muntgasmeter; aan het Bestuur van de Afdeeling ’s-Gravenhage” van den Bond van O n d e r w ij z e r e s s e n b ij het Fröbelonderwijs een lokaal in de Gemeentebe- waarschool aan de Nieuwe Schoolstraat, voor het houden van bijeenkomsten der gemelde Vereeniging, gedurende de maanden April, Mei, September, October, November en December 1907, Januari, Februari, Maart, April, Mei, September, October, November en December van elk der jaren 1908 en 1909 en Januari, Februari en Maart 1910, op den eersten Zaterdag van elke maand.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 68