69 aan het damescomité van toezicht op het onderwijs in de N u ttige Han d w er ken aan de Open bare Lagere scholen alhier, voor het houden van verga deringen, twee lokalen in de Hoogere Burgerschool voor meisjes aan de Laan, op den laatsten Zaterdag van elke maand, telkens des namiddags van 2 tot 3 uren en van de trouwzaal in het Raadhuis, op den derden Woensdag van elke maand, telkens des namiddags van 2 tot 4 uren, van 1 Juli 1907 tot en met 30 Juni 1908, tegen betaling van eene som van f 7.50 voor de ver warming van de drie lokalen en van eene som van f 12,voor het schoonhouden van de twee lokalen in gemelde Hoogere Burgerschool en het aanmaken van de daarin aanwezige kachels; aan de Vereeniging „Helpt e 1 kaar” een lokaal in de Gemeentebewaarschool aan de Nieuwe Schoolstraat, tot het bereiden van een nuttigen en gezelligen avond aan dienstmeisjes, van 1 Septenber 1907 tot en met 31 Au gustus 1908, op Zondagavond en Donderdagavond van 8 tot 10 uren, tegen betaling van eene som van f 40, voor het gebruik, van eene som van f 20,voor de verwarming en van eene som van f 19,32 voor de ver lichting van het lokaal; aan de Commissie uit deAfdeeiing ,,’s Graven- hage” van den Bond van Nederlandse he Onder wijzer s,beheerende decursussen voor de Hoofdakte en de akten voor de Fransche- Duitse he- en Engelsche’ taal, in de Gemeenteschool aan den Noord-West Buitensingel no. 254: a. één lokaal op Maandag van elke week, van des namiddags 5'/2 tot des avonds 10 uren, b. een lokaal op Woensdag van elke week, van des namiddags 5’/2 tot des avonds 9 uren. telkens des avonds van 7 tot 9 uren, tegen betaling over elk tijdvak, bevattende de maanden April, Mei, September, October, November, December, Januari, Februari en Maart van eene som van f 3,75 voor het gebruik, van eene som van f 2,50 voor de verwarming en van eene som van f 1,92 voor de verlichting van het lokaal; f I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 69