24 3 1 I 10 15 20 10 15 20 450; 500; 550; 600. 60; 65; 70; 75, 5 jaren dienst tot ten hoogste Artikel IV. Deze verordening treedt in werking op 1 Januari 1908. minste Door deze verordening werd in overeenstemming met de regeling der jaarwedden van de leeraren M. O. de positie der leeraren van het Gymnasium verbeterd en mag het vooral van groot belang worden geacht, dat, door de nieuwe rege ling van de jaarwedden der leeraren in de natuurkunde, scheikunde en natuurlijke historie, de w’eg is geopend om voor die vakken blijvend goede leerkrachten aan het gym nasium verbonden te zien. Bij Raadsbesluit van 13 Mei 1907 werd vastgesteld de Ver ordening tot regeling van de bezoldiging van concierges, huisbewaarders en bedienden, waarin in artikel 8 de navol- b. De wedde vermeld in art. 2b na per wekelijksch lesuur. De verhoogingen, waarvan in dit artikel sprake is, kunnen, mits onder mededeeling van redenen aan den betrokkene, telkens voor den tijd van één jaar door den Gemeenteraad worden uitgestÊld, na praeadvies van Burgemeester en Wet houders, gehoord het College van Curatoren en den Rector. Tusschen twee periodieke verhoogingen moeten ook in geval van zoodanig uitstel ten minste vijf jaren verloopen. Artikel III. Artikel 5 wordt gelezen als volgt: Onder jaren dienst worden in deze verordening verstaan jaren van dienst volbracht aan eene instelling van hooger of middelbaar onderwijs of aan eene instelling tot opleiding van officieren der land- of zeemacht of aan eene naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders met eene open bare gelijk te stellen bijzondere instelling van hooger of middelbaar onderwijs. Wanneer ten opzichte der hier bedoelde gelijkstelling twijfel bestaat, wordt, na praeadvies van Burgemeester en Wethouders, door den Gemeenteraad omtrent de aanspraak op verhooging beslist. 5 jaren dienst tot ten hoogste c. De wedde vermeld in art. 2c: na ten minste VERSLAG GYMNASIUM. ten c. n n n n n n ff T) n n r> v> y) n r> n n n ‘n n n n n n n n n r r r> n r n n n r> n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 691